یال کوهستانی، زولکان قله کوه میل
روستاي سوهان طالقان


خط زرد سمت چپ، مسیر یال زولکان به قله کوه میل
ابتدای یال زولکان، به سمت جنوب، روستای سوهان و سد طالقان
اصلی ترین مسیر رفتن به گردنه گوشانی، درشمال روستای سوهان، حرکت در مسیر راه مالرو، به سمت تپه رُباپُشته، کوکلکان به سمت تپه و نهر دانخانی می باشد


در سمت چپ یال مذکور، دره بزرگ هفت چشمه، به سمت بندگاه، سیابند، مال خسبان، وری ید و در نهایت به سمت دره مالخانی، کشیده شده است


در سمت چپ دره هفت چشمه، یال کوهستانی زولکان (یا ذولکان)، خشکه دره و کشار سنگ، قرار دارد که به سمت جنوب قله کوه میل، در غرب گردنه گوشانی، امتداد می یابد


در تاریخ 13 اردیبهشت 1401 از این مسیر، کوه پیمایی انجام شد که گزارش مختصر آن، تقدیم میگردد
در شمال غربی روستای سوهان، محله اوباری سر، جاده شنی، به سمت هفت چشمه و سیا بند، قرار دارد. بعد از حدود 15 دقیقه به محل هفت چشمه، محل تامین آب کشاورزی روستای سوهان میرسیمدر ادامه مسیر راه مالرو، به سمت شمال تپه، به منطقه بندگاه و آبشار سیابند می رود. ادامه راه مالرو، به دلیل سیلاب ها واستفاده کمتر، به زحمت قابل تشخیص استراه مالرو، قبل از شروع مناطق صخره ای، در سمت چپ و به طرف جنوب غربی، از مسیر دره و نهر جاری عبور کرده و با شیب زیاد، به سمت بالای تپه زولکان می رود


کوه کلسنگ جنوبی و یال های کناری و دره وری ید به دانخانیدامنه جنوبی کوه میل
سپس با گردش به سمت شمال، از میانه تپه زولکان به سمت بالاترین نقطه آن، حرکت می شود و و منطقه ای موسوم، میر النقی گهرَه، مشاهده میشودگهره که مخفف گهواره می باشد، به یک منطقه مناسب برای نگهداری شب مانی گله های گوسفند گفته میشود که چند مورد در کوهستان سوهان، از بقیه مشهور تر هستنددر ادامه حرکت روی یال، در سمت چپ ماه، دره بزرگ زولکان قرار دارد که مسیر آب لوله کشی روستای سوهان در پائین آن، قابل مشاهده می باشد

در این لحظه، در سمت شمال، مسیر یال به طرف دامنه جنوبی کوه میل، غرب گوشانی، به خوبی مشاهده میشود. قله جنوبی کلسنگ نیز، در طول مسیر، خود نمایی می کنددر سمت راست یال، دره هفت چشمه، بندگاه و سیابند به طرف دانه خانی قرار دارد. در سمت چپ یال نیز، دره زولکان به سمت خشکه دره، مسیر رفتن به آبشار چُره می باشدبه خصوص در اواخر اردیبهشت و خرداد ماه، به دلیل گل افشانی گیاهان خودرو، مسیر کوهستان بسیار زیبا می باشد و انواع گیاهان خوراکی و دامی در منطقه قابل استفاده استبا ادامه حرکت به طرف شمال یال، در سمت چپ ما، در حدود 200 مترپائین تر از یال، سبزی محوطه شمشیر چشمه، قابل دیدن است


دره بزرگ دانخانی، جنوب کلسنگاز فراز قله کوه میل، یال زولکان، روستای سوهان و دریاچه سد طالقان
سپس به یال سکو یا سکویی گردن می رسیم. بعد از آن، دره زولکان تمام شده و دره بزرگ خشکه دره، به سمت چپ و غرب جغرافیایی، قرار دارددر اینجا، در سمت راست، در دور دست، منطقه و آبشار وری یورد (وری یُد) به خوبی دیده میشود. آخرین یال ها وزین اسبی هی قبل از قله کوه میز، قابل مشاهده هستنددر ادامه با تمام شدن دره خشکه دره، در سمت چپ ما، کوه کشار سنگ، به صورت یال کوهستانی (صخره ای) غربی از دره چشمه حیدر، محل تامین آب شرب روستای سوهان به سمت شرق و به طرف دامنه های غربی کوه میل، کشیده شده استدر نزدیکی قله کوه میل، چند بلوک سنگی قرار دارد که از میان آنها عبور شده و در نهایت، به سرقله کوه میل، عرض ادب و دست بوسی! می گردداز فرار قله کوه میل، در جنوب، مسیر یال کوهستانی زولکان و روستاهای پائین طالقان و ساختمان تاج سد طالقان و روستای سوهان، مشاهده میشوددر سمت، جنوب شرقی، دره هفت چشمه به سمت وری ید و دره مالخانی، و نیز یال اصلی سوهان، رباپشته، کولکان به سمت دانه خانی، قرار دارددر سمت شرق، دره بزرگ دانخانه و نیز نهر وسرچشمه دانخانی و دامنه های جنوب غربی کوه بزرگ کلسنگ دیده میشود


قله کلسنگ جنوبی، از فراز کوه میلدامنه های جنوبی کوه رُژده
در سمت شمال شرقی، کوه کل سنگ و گردنه گوشانی به سمت خشکه چال و در سمت شمال، خشکه چال های جنوبی و شمال و غرب کلسنگ و کوه رُژده و منطقه یخچال و کوه کشار سنگ و بیلی تا مناطق الوچال، گردنه النگری و سیاه بند، به خوبی مشاهده میشوددر سمت شمال غرب، کوه های روستای کش و در سمت غرب، دره های خشکه دره و مسیر رودخانه به سمت آبشار چره و به سمت پائین طالقان، امتداد داردبرای برگشت، در قله کوه میل، به سمت گردنه گوشانی رفته و در نهایت از مسیر راه مالرو، گوشانی به سمت دانخانی و شمال روستای سوهان، استفاده شد
دامنه های شرقی کوه میل و گردنه گوشانی از کلسنگ
صفحه اصلي

تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد.
هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد
All rights is reserved 2004