منطقه كوهستاني ميان راه و زمينکان
روستاي سوهان طالقان

دره ميان- راه در شرق روستاي سوهان قرار دارد. از اين دره به طرف منطقه کوهستاني مرسنگ دوش و کوه کله سنگ مسير مال رو قرار دارد که در گذشته روستائيان جهت آوردن علف کوهستان از آن استفاده مي کردند. در پائين کوه کله سنگ، دشت باريک و دارز شکل، زمينکان قرار دارد که از دير باز، محل نگهداري تابستاني گله هاي گوسفند و بز بوده است. فاصله تقريبي سوهان تا زمينکان در حدود 4 کيليومتر مي باشدموقعيت سوهان و دره ميان راه تا زمينکان و کله سنگ

مسير دسترسي به زمينکان جهت کوه پيمائي خانوادگي بسيار مناسب و تقريبا کمترين ارتفاع را نسبت به ساير مسيرهاي کوهستاني روستاي سوهان دارد و به اين شرح است که ابتدا به سمت شرق روستاي سوهان و از مزارع جر خرمنان و نوگل، روناي سر يا جاده بالائي روستا، عبور ميشود. سپس از بالاي باغات مزرعه ميان راه به سمت شرق حرکت ميشود و از کنار استخر بزرگ ميان راه به سمت دره ميان راه مي رويم.

ابتداي دره ميان راه

در دره ميان راه، دو درخت اصلي توت دار، در مسير راه سوهان به روستاي دنبليد قرار دارد و درخت سوم، در حدود 50 متر بالاتر و در کنار محل آسياب مخروبه قديمي (غير قابل تشخيص) قرار دارد. اين ها همان درختان توت داري هستند که در داستان معروف عزيز و نگار، به آن اشاره شده است.

نگار جانم نشسته زير توت دار
قلم انگشت کانش مي کنه کار

با رسيدن به دره ميان راه، ادامه راه مال رو به سمت شرق، جهت رفتن به روستاي دنبليد و مناطق مرگ دشت و دنبلي سامان و نيز رفتن به سمت کوه مرسنگدوش، از طريق راه مالروي مسير گربه ماهي، ارتفاعات شرقي دره ميان راه، قابل استفاده است. هم چنين در ادامه مسير واقع در کف دره به سمت شمال، براي رفتن به زمينکان، استفاده ميشود.


حرکت در ابتداي دره ميان راه

با قرار گرفتن در داخل دره و به سمت شمال، در کوه پايه سمت چپ دره، دامداري آقاي امير خدادادي (در منطقه موسوم به تيخ پله اي ديم) قرار دارد که مسير مال رو از کنار و پائين آن به سمت جوي آب داخل دره واقع شده است.


با رفتن به سمت بالا، بعد از مدتي، منطقه و صخره هاي، گرگ واز، مشاهده ميشود. با عبور از منطقه گرگ واز به منطقه سرخ بند، مي رسيم که مسير شيب دار و تپه شني با خاک قرمز رنگ است. با بالا رفتن از سرخ بند به سمت مناطق صخره اي راه مال رو قابل دسترسي است.بعد از مدتي به پائين زمينکان مي رسيم که حالت سه راهي دارد. اول، دره سمت چپ جهت رفتن از پائين و سمت راست زمينکان به طرف دره فرخ نو و از آن جا به سمت مرسنگدوش و دو راهي دوجار و به سمت ارتفاعات شرق قله کله سنگ قابل استفاده است


چره - آبشار کوچک پائين زمينکان

دوم، مسير وسط به سمت بالا، جهت رفتن به ابتداي دشت زمينکان و از آن جا به سمت راست، دره فرخ نو و مسير قبلي و به صورت مستقيم به طرف کوه پايه هاي صخره اي کله سنگ جنوبي و منطقه موسم به حياط قابل استفاده است.سوم، مسير سمت چپ جهت رفتن به منطقه دشت ماز و دانه خاني قابل استفاده است. در ابتداي دره زمينکان، مسير سمت چپ جهت رفتن به دشت ماز و دانه خاني و دامنه جنوب غربي کله سنگ قابل استفاده است


نهر ميان راه در بهار پر آب است


گزنه و پونه دره ميان راه

در دره ميان راه، گياهان پونه و نعنا و گزنه در فصل هاي بهار و تابستان و حتي پائيز قابل استفاده است. البته در فصل بهار، ساير گياهان مثل آتک (والک) شورک، گرد پج، اجاقي و غيره در مسير دره و به خصوص کوه پايه هاي اطراف دره، قابل دسترسي است. هم چنين چشمه فرخ نو از بهترين آب هاي معدني منطقه مي باشد.

در ادامه برخي تصاوير اخذ شده در تابستان 1389 تقديم مي گردد

صفحه اصلي
تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد. هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد
All rights is reserved