قطعه خط نستعلیق، استاد غلام حسین امیرخانی

قطعه خط شکسته، درویش عبدالمجید طالقانی، 1178 ق
منطقه طالقان، از قدیم الایام، به جهت صبغه فرهنگی غنی خویش، در حوزه های علوم دینی، مکتب داری و خوش نویسی و غیره، به خصوص چند صد ساله اخیر، دارای بزرگان زیادی بوده است

بزرگترین خوشنویس این دیار، بدون شک، مرحوم درویش عبدالمجید طالقانی، از ارکان چهار گانه هنر خوشنویسی و به اوج رساننده خط شکسته نستعلیق، برای تمامی دوستداران این حوزه، شناخته شده می باشد

هم چنین جناب آقای استاد غلامحسین امیر خانی، متولد طالقان، چهره ماندگار خوشنویسی کشور و از مدیران اصلی دوره معاصر انجمن خوشنویسان، نیازی به معرفی ندارد

جهت ارج نهادن به زحمات فرهنگ دوستان حوزه خوشنویسی، برآن شدیم که ضمن تخلیص و ارائه خلاصه کتاب، احوال و آثار درویش عبدالمجید طالقانی،تالیف استاد غلامرضا مشعشعی، ضمن مقاله ای هر چند مختصر، فهرستی از بزرگان خوشنویسی طالقان، جمع آوری شود

جهت تهیه فهرست حاضر، از منابع مکتوب، اینترنتی و فهرست خوشنویسان سوهانی آقای محمد علی صالحی، با مختصر تخلیص، استفاده شده است.