صعود یک روزه به شاه البرزسرقله شاه البرز طالقان
قله شاه البرز، با ارتفاع 4170 متر، از سطح دریا، بلندترین نقطه، در یال مرکزی رشته کوه البرز مرکزی طالقان میباشد، که در جنوب آن، دره بزرگ طالقان و در شمال، دره الموت قرار دارد


مسیر اصلی صعود شاه البرز، از روستای حسن جون (که با روستای سید آباد، مدفن امام زاده قاضی میر سعید، تجمیع شده است)، ارتفاع حدود 1950 متر از سطح دریا، در شمال شهرک، مرکز طالقان، شروع میشود


البته امکان صعود از سایر روستاهای دامنه های جنوبی در طالقان و روستاهای دامنه های شمالی در الموت نیز، امکان پذیر می باشد


صعود از روستای سوهان، به یال البرز مرکزی طالقان و قله شاه البرز - 1389
پنج شنبه، 10 مهر 1399، به اتفاق آقای حسن الهوئی، پسر خاله گرامی،برنامه صعود یک روزه، به قله شاه البرز طالقان، اجرا گردید که گزارش کوتاهی از آن، تقدیم می گردددر شمال روستای حسن جون، در سمت راست قبرستان قدیمی، کلبه کوهستان و محوطه پارکینگ مانندی، قرار دارد که ما، ساعت 45/5 صبح، از این مکان، حرکت خود را شروع کردیمروستای حسن جون، از روستاهای پر آب طالقان می باشد. در حدود 8 کیلومتر، در کناره نهرهای شمالی روستا، باغ های درختان میوه، به خصوص گردو، قرار دارد و مسیر شاه البرز، از میان آنها میگذرد


مسیر باغات شمال روستای حسن جونتابلو مسیر قله، منطقه دو روان
بعد از حدود یک ساعت پیاده روی متوسط و نزدیک شدن دوباره راه پاکوب به کنار رودخانه، در سمت راست، پل چوبی با تابلو «شاه البرز» مشاهده میگرددادامه مسیر مستقیم راه پاکوب، به سمت شمال رودخانه اصلی حسن جون، برای رفتن به دامنه های جنوب غربی شاه البرز، امتداد داردهم چنین، برای صعود به قله های سال برف، سیاه دره، سفید آب و قله خاس یا سفید قطور، غربی ترین قله یال مرکزی البرز، که در نهایت به سمت دره بزرگ ماله خانی، قابل استفاده است


برای رفتن به قله شاه البرز، بایداز روی پل چوبی، به سمت راست، عبور کرد و با مقداری حرکت به سمت شمال، راه پاکوب به سمت راست و با شیب تندی، به سمت دیگر تپه، تغییر مسیر می دهد.در دره کناری، با توجه به جوی آب و باغات گردو، راه مالرو به سمت شمال، در سمت چپ باغ ها، قرار دارد، که در منطقه دوروان، تابلو «شاه البرز» راهنمای کوهنوردان، در ادامه مسیر، قابل مشاهده است.در حدود دو ساعت از شروع حرکت، با تمام شدن درختان گردو و درختان کوهستانی، در سمت چپ نهر جاری دره، راه پاکوب از شیب تپه کوچکی، به سمت بالا، با چند پیچ کوچک، امتداد مییابد.


دره بالای گوسفندسرای منطقه میان اومنطقه گوسفند سرا، میان او
راه سمت چپ، با عرض کمتر، برای رفتن به دامنه های جنوبی قله، مسیر سربالائی سنگین و بدون منابع آبی کنار راه، می باشد که مسیر برنامه یک روزه، برای صعود به شاه البرز، قابل استفاده است.این مسیر، ابتدا با شیب کم، به سمت دره کناری آن و محل آخرین آبشخور گله های گوسفند محلی، امتداد دارد.سپس به صورت پیچ در پیچ با شیب تند، به سمت بالا و روی یال بزرگ تا قله شاه البرز، راه پاکوب بسیار سختی است که با قرار گرفتن در روی یال، در دور دست، قله شاه البرز، مشاهده میشود.در ابتدای دامنه جنوب شرقی شاه البرز (حدود 3 کیلومتری قله)، دو مسیر اصلی سمت راست و فرعی سمت چپ فوق الذکر، یکی شده و به سمت قله کشیده شده است.ما برای امکان استفاده از منابع آبی، در منطقه «میان او» مسیر گوسفند سرا (سمت راست) را انتخاب کرده و در حدود ساعت 9 صبح، در دره بالای گوسفند سرای اول، ارتفاع حدود 2800 متر، برای صبحانه و تجدید قوا، حدود 30 دقیقه، استراحت گردید.سپس در ادامه مسیر راه پاکوب، به تدریج،ارتفاع بیشتر شده و چندین مکان نگهداری گوسفند دیگر، دیده میشود. در مسیردره ها، خود قله شاه البرز، قابل مشاهده نیست.بعد از حدود دو ساعت کوه پیمائی دیگر، در دره کوچک کناری دامنه یال جنوب شرقی شاه البرز، آخرین چشمه آب، در منطقه سی چشمه، ارتفاع حدود 3000 متری، مشاهده میشود. حوالی ساعت 12، در این مکان، استراحت کوتاهی به عمل آمد.


دره بزرگ میان او، به سمت حسن جونیال کوهستانی شرق منطقه میان او
سپس با بالارفتن از آخرین دره بالای چشمه، یال جنوب شرقی اصلی شاه البرز «یال اورنگ» و خود قله، به تدریج، نمایان میشود.در حدود ساعت 14، در نزدیکی آخرین یال اصلی، مقداری استراحت و سپس به سمت غرب یال فوق، در مسیر راه پاکوب، حرکت شد.حسب عرف قدیمی، در نزدیکی قله، هر کدام از کوهنوردان، برای آزمایش توانائی خویش، سعی در رسیدن سریعتر را دارند، که آقای الهوئی حدود ساعت 15 و من نیز، نیم ساعت بعد، به قله شاه البرز رسیدیم.چهار قله 4000 متری سال برف،سیاه کوه، سفید آب و خاس، که اسامی دیگری مثل مادیان کول، سیاه کول، قُرِچال، زیورچال، سفید قطور و کوه طالقان و .. نیز دارند، در این یال، قرار دارنددامنه جنوبی یال البرز مرکزی طالقان، مراتع مناسب به سمت دره ماله خانی و چشمه ها و نهر های مختلف منطقه، مثل سفید آب و ... با یکدیگر تجمیع شده و در رودخانه حسن جون، به سمت رودخانه اصلی طالقان، جاری می گردد.


یال جنوب شرقی قله شاه البرزیال شاه البرز به سمت تنورخان و کوه سات
نوک قله شاه البرز، به صورت یک یال کوچک (عرض یک متری) شرقی غربی، در حدود 20 متر طول دارد. در روی آن، تابلو طلائی رنگ، قله شاه البرز با ارتفاع 4170 متر، توسط هیات کوهنوردی طالقان، سیمرغ ایران، نصب شده است.

در شرق شاه البرز، قله 4000 متری سات و قبل از آن، گردنه تنورکان (مسیر راه قدیمی روستای جزینان طالقان به الموت)، به خوبی مشاهده میشود.در ادامه به سمت شمال شرق، قله علم کوه و تخت سلیمان و نیز کوهستان کلوان، دیده میشود.در شمال شاه البرز، یخچال های دائمی و پرتگاه موسوم به البرز چال قرار دارد که در ادامه، دره بزرگ الموت شمالی و در دور دست، قله کوه سیالان، قابل مشاهده است.

در غرب شاه البرز، یال البرز مرکزی طالقان به سمت شمال غرب کشیده شده است.چهار قله 4000 متری سال برف،سیاه کوه، سفید آب و خاس، که اسامی دیگری مثل مادیان کول، سیاه کول، قُرِچال، زیورچال، سفید قطور و کوه طالقان و .. نیز دارند، در این یال، قرار دارند.


یال پایانی قله شاه البرزقله شاه البرز به سمت کوه سات
دامنه جنوبی یال البرز مرکزی طالقان، مراتع مناسب به سمت دره ماله خانی و چشمه ها و نهر های مختلف منطقه، مثل سفید آب و ... با یکدیگر تجمیع شده و در رودخانه حسن جون، به سمت رودخانه اصلی طالقان، جاری می گردد.نوک قله شاه البرز، به صورت یک یال کوچک (عرض یک متری) شرقی غربی، در حدود 20 متر طول دارد. در روی آن، تابلو طلائی رنگ، قله شاه البرز با ارتفاع 4170 متر، توسط هیات کوهنوردی طالقان، سیمرغ ایران، نصب شده است.در زمان حضور در قله، به دلیل باد شدید و سردی هوا، زیر صفر درجه، امکان استراحت و ماندن زمان طولانی، فراهم نبود. لذا با گرفتن چند عکس، حوالی ساعت 16 به سمت پائین حرکت شد.با رسیدن به دو راهی پائین دامنه جنوب شرقی شاه البرز، مسیر سمت چپ، همان مسیر اصلی صعود و مسیر سمت راست، راه کوتاه تر و شیب بیشتر، میباشد.البته برای سرعت در فرود، مسیر مستقیم سمت راست و با شیب زیادتر، انتخاب شد، که در برخی نواحی، به دلیل حرکت گله های گوسفند و محوشدن راه پاکوب، شناسائی مسیر، نیاز به دقت بیشتری دارد.


غرب قله شاه البرز، یال البرز مرکزی طالقانسمت شرقی قله شاه البرز


در ابتدای فرود، باتوجه به روشنائی هوا، سرعت حرکت مناسب بود و لکن با تاریکی هوا، به خصوص در برخی مناطق، شناسائی راه پاکوب، به راحتی امکان پذیر نبود.البته به لطف روشنائی مهتاب و چراغ دستی، سرانجام در مسیر اصلی فرود، منطقه «میان او» قرار گرفته و در حدود ساعت 22 شب، به محل پارکینگ روستای حسن جون، رسیدیم.کل مدت برنامه، در حدود 16 ساعت، و طول مسیر رفت در حدود 18 کیلومتر، و مسیر رفت و برگشت در حدود 34 کیلومتر، برآورد میشود.مدت زمان صعود، حدود 10 ساعت و زمان فرود حدود 6 ساعت، لذا برنامه یک روزه شاه البرز،از برنامه های سنگین کوهنوردی میباشد.با تشکر از همکاری جناب آقای حسن الهویی، به امید صعود گروهی دیگر

حسین زینعلی


تابلو سر قله شاه البرز


صفحه اصلي

تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد.
هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد
All rights is reserved 2004