شاه البرز و قله های غربی
ارتفاعات البرز مرکزی طالقان شهریور 1393

قله های سیاه کوه، سال برف و شاه البرز مرکزی طالقان


قله کوه خاس

قله سفید آب

قله سیاه کوه

قله سال برف

قله شاه البرز


عکس ماهوره ای 5 قله 4000 متری، غرب ارتفاعات البرز مرکزی طالقان
شماره 1- قله شاه البرز 2- قله سال برف 3- قله سیاه کوه 4- قله سفید آب 5- قله خاس

از سوهان تا ماله خانی * * * قله های خاس و سفید آب

قله 4022 متری سیاه کوه

از سوهان تا ماله خانی

برای رفتن به قله سیاه کوه، ما از مبداء روستای سوهان، به سمت ماله خانی و سپس قله خاس و قله سفید آب حرکت کرده و از نوک قله سفید آب به سمت شرق، ادامه یال البرز مرکزی طالقان، در فاصله تقریبی 4 کیلومتر، قله سیاه کوه قرار دارد. البته در بین دو قله سفید آب تا سیاه کوه، چندین گردنه و نقاط بلندتر نزدیک به 4000 متر ارتفاع، قرار دارد که هر کدام می تواند یک قله فرضی باشد. لکن چون حسب تعریف کلی، قله به بلندترین مکانی گفته میشود که حداقل 50 متر با سایر نقاط همجوار، تفاوت ارتفاع داشته باشد، سایر بلندیهای یال البرز مرکزی بین قله سفید آب تا سیاه کوه، به نام قله شناخته نمی شود


یال البرز مرکزی طالقان، از سمت راست قله های شاه البرز، سال برف و سیاه کوه و در دور دست، قله علم کوه

فاصله بین دو قله سفید آب و سیاه دره، بیشتر از فاصله قله های دیگر است و لذا در مسیر حرکت به سمت قله سیاه دره، برای استراحت و برپائی آتش، در وسط یال البرز مرکزی طالقان، مکان مناسبی انتخاب شد. زیرادر ارتفاع 4000 متری و بیشتر، به دلیل کمبود اکسیژن هوا، امکان رشد مناسب گیاهان فراهم نیست. لذا در جستجوی هیزم و گیاهان خشک شده، در حدود ساعت دو بعد از ظهر، در گردنه های پائین تر، مقداری گیاه گون خشک شده مشاهده گردید، که برای برپائی آتش و خوردن ناهار و چائی، مورد استفاده قرار گرفت


در دامنه غربی سیاه کوه، در سمت راست قله سال برف

سپس بعد از مدتی استراحت، در حدود ساعت 3 بعد از ظهر، در ادامه مسیر از قله سفید آب به سمت شاه البرز، با رسیدن به گردنه های اصلی پائین دامنه غربی سیاه کوه، و سپس با صعود از دامنه یال غربی، به روی نوک قله سیاه کوه، صعود گردید. گفتنی است در این مسیرها، در سمت راست، دامنه های جنوبی البرز مرکزی با شیب ملایم و تند، به سمت اراضی روستاهای دنبلید و حسن جون، امتداد دارد و لکن در سمت چپ، دره های عمیق و دیواره های ریزشی با شیب بسیار زیاد، به سمت دره الموت، کشیده شده است

در امتداد یال البرز مرکزی طالقان بین دو قله کوه سفید آب تا سیاه کوه، مرز اراضی روستاهای دنبلید و حسن جون قرار دارد. به نحوی که کوهستان قسمت غربی ( دامنه قله های خاس و سفید آب) در اراضی ملی روستای دنبلید و قسمت شرقی (دامنه قله های سیاه دره و سال برف) در اراضی ملی روستای حسن جون قرار دارد


دره عمیق و پرتگاه و یخچال های دائمی شمال قله سیاه کوه

در برخی سایت ها، اسم قله سیاه کوه، به صورت سیاه دره، اعلام شده است. هر چند در این خصوص، اطلاعات دقیقی نداریم و لکن به صورت منطقی، نام گذاری یک قله به اسم دره، نیاز به تحقیق بیشتری دارد. شاید با توجه به برخی قلوه سنگ های سیاه اطراف این قله، منظور سیاه کوه بوده باشد که چون این ترکیب منطقی تر بوده و چند نفر از دوستان مطلع محلی، نیز اسم سیاه کوه را به این نقطه، نسبت داده اند، لذا اسم سیاه کوه برای این قله، مناسب تر تشخیص داده شده است. برخی دیگر اسم این قله را، سیاه کول و قله قبلی را مادیان کول، اعلام کرده اند، که این اسامی، مربوط به مناطقی در اراضی ملی روستای دنبلید است و قله سیاه کوه، در اراضی روستای حسن جون قرار دارد


چند راس بز وحشی در ارتفاعات البرز مرکزی طالقان

در جنوب قله سیاه کوه، در دور دست، سمت شمالشرقی کوه های الهوچال، رژده، کله سنگ و مرسنگدوش روستای سوهان و دره ماله خانی جنوبی و دامنه های جنوبی یال البرز مرکزی طالقان به سمت روستاهای دنبلید و حسن جون، مشاهده میشود


از فراز دامنه شرقی قله سیاه کوه به سمت پائین

در شرق قله سیاه کوه، قله سال برف و بعد از آن، یال و سمت غربی قله شاه البرز، به صورت دیواره های سنگی و ریزشی و بسیار صعب العبور و نوک تیز، مشاهده میشود. در شمال قله سیاه کوه، دره بسیار بزرگ و پرتگاه و یخچال های دائمی به سمت دره الموت قرار دارد. در غرب سیاه کوه، امتداد یال البرز مرکزی به سمت غرب و قله کوه سفید آب و شرق قله خاس، قابل مشاهده است


از فراز یال البرز مرکزی طالقان به سمت شمال، کوه سیالان در دور دست

قله 4065 متری سال برف

از سوهان تا ماله خانی

ما برای رفتن به قله سال برف، از غرب ارتفاعات البرز مرکزی طالقان، از مبدا روستای سوهان به سمت ماله خانی و قله خاس و سفید آب حرکت نموده و سپس از سمت شرقی قله سیاه کوه، در ادامه مسیر یال البرز مرکزی، با حرکت به سمت گردنه های پائینی و سپس ادامه حرکت در مسیر یال البرز مرکزی طالقان و در نهایت از طریق دامنه یال غربی، به سمت سال برف، که ارتفاع بیشتری از قله سیاه کوه دارد، در حدود ساعت 4 بعد از ظهر، به نوک قله سال برف صعود گردید


صعود به قله سال برف از یال سرقله غربی

هر چند وضعیت کلی (اوصاف جنوبی و شمالی) قله سال برف، مشابه قله سیاه کوه و تا حدی، مثل قله شاه البرز است و لکن به صورت کلی، در جنوب قله سال برف، دامنه های جنوبی به سمت ارتفاعات مشرف بر روستای حسن جون و دره ماله خانی و نهر بزرگ سفید آب روستای دنبلید و در دور دست، سمت شمال شرقی ارتفاعات کله سنگ و مرسنگدوش روستای سوهان و دریاچه سد طالقان، قابل مشاهده است


از فراز قله سال برف به سمت غرب، قله های سیاه کوه، سفید آب و خاس

در شرق قله سال برف، دامنه های سنگی و ریزشی یال جنوبی غربی قله شاه البرز، مشاهده میشود که مسیر بسیار صعب العبور و خطرناک است. تمامی دامنه های شمالی سال برف و شاه البرز و سیاه کوه، با یخچالهای دائمی و پرتگاه های عمیق و دیواره های صعب العبور و ریزشی به سمت دره البرز چال و دره الموت، امتداد دارد. در غرب قله سال برف، قله سیاه کوه و در دور دست، قله های سفید آب و خاس، قابل مشاهده است


از فراز سال برف به سمت قله شاه البرز

قله 4125 متری شاه البرز

از سوهان تا ماله خانی

هر چند بهترین مسیر صعود به شاه البرز، روستای حسن جون طالقان می باشد، لکن گروه ما، از مبدا روستای سوهان به سمت ماله خانی و قله خاس، غربی ترین قله ارتفاعات البرز مرکزی طالقان، حرکت خود را آغاز کرد که با گذشتن از قله های خاس، سفید آب، سیاه کوه و سال برف، به سمت شاه البرز، صعود نمود


یال البرز مرکزی طالقان در غرب قله شاه البرز

البته از سمت شرقی قله سال برف، برای حرکت مستقیم به سمت قله شاه البرز (در اراضی ملی شهرک، مرکز طالقان) و یا برعکس، از سخت ترین و خطرناک ترین و صعب العبور ترین، مسیرهای حرکت در روی یال البرز مرکزی طالقان میباشد. لذا توصیه شده است، در دو برنامه جداگانه کوهنوردی، نسبت به صعود قله های چهار گانه غرب شاه البرز (قله های خاس، سفیدآب، سیاه کوه، سال برف) و در برنامه دیگری برای صعود به شاه البرز اقدام شود. به خصوص، هر گونه حرکت از دیواره های ریزشی سنگی شمالی غربی قله شاه البرز به سمت قله سال برف، حتی با وسایل فنی، بسیار خطرناک است


نمائی از وضعیت دامنه های شمالی و غربی کوه شاه البرز

البته به هر میزان که از نوک قله شاه البرز به سمت دامنه و یال جنوبی غربی آن، با کاهش ارتفاع، حرکت شود، سختی و صعوبت بلوک های سنگی و ریزشی آن، کمتر میشود. لذا بهترین و مناسب ترین مسیر حرکت از قله سال برف به سمت قله شاه البرز، پائین آمدن در دره مجاور یال انتهائی شاه البرز، در حدودی که بلوک های سنگی بزرگ اولیه از بین رفته یا کاملا کوچک شود و سپس حرکت به دور دامنه یال جنوبی شاه البرز و سوار شدن بر آن برای رسیدن به نوک قله شاه البرز، قابل استفاده است

دامنه یال جنوبی غربی قله شاه البرز

از آن جائیکه، بالا رفتن به صورت مورب، در صخره های صعب العبور با لایه های ریزشی، راحت تر از پائین آمدن است (به غیر از مسیرهای یک دست شنی که قابل لیزخوردن، به اصطلاح، شن اسکی، است)، ما نیز بعد از حدود 200 متر کاهش ارتفاع از گردنه بین سال قله برف و سمت غربی شاه البرز و حرکت متمایل به سمت دامنه های جنوبی دیواره ریزشی یال غربی قله شاه البرز، که دارای بلوک های سنگی کوچکتری به نسبت سرقله بود و عبور از مسیر جای پای بزهای وحشی (شکار در گویش محلی) با سختی و صعوبت زیاد، از میان بلوک های سنگی و ریزشی عبور کرده و در حدود فاصله 300 متری پائین قله شاه البرز، روی یال جنوبی آن، قرار گرفته و باحرکت به سمت بالا و یال شرقی شاه البرز، ادامه راه از مسیر راه پاکوب قله، طی مسیر شد. بقیه راه تا قله، مسیر بسیار مناسبی بود و در حدود ساعت 30/17 به روی نوک قله شاه البرز صعود گردید


دامنه پایانی یال جنوب غربی شاه البرز

نوک قله شاه البرز به صورت یک خط طولی در حدود 25 متر است که طرف غربی آن، اندکی بلندتر است. در شرق قله شاه البرز، ادامه رشته کوه های البرز مرکزی، به صورت یال های نامنظم و با پیچ و خم و گردنه های کم ارتفاعتر مشاهده میشود (بر خلاف مسیر قله خاس تا سال برف) و در سمت شرق شاه البرز، قله سات و دورتر قله کلوان، قابل مشاهده است


سر قله غربی شاه البرز مرکزی

در شمال قله شاه البرز، پرتگاه ها و یخچال های دائمی دره بزرگ البرزچال قرار دارد، که به سمت روستاهای دره الموت، کشیده شده است و در شمال شرقی قله شاه البرز، ارتفاعات تخت سلیمان و علم کوه و ارتفاعات کوه سیالان مشاهده میشود

از فراز قله شاه البرز به سمت شرق، کوه سات و ادامه یال البرز مرکزی طالقان


سرقله شرقی قله شاه البرز

البته در صورت تمیزی هوا، اکثر قله های بالای 4000 متری البرز مرکزی شمال غرب استان تهران، تمامی قله های بلند و مهم استان کرج و جنوب غربی مازندران، از روی قله شاه البرز، قابل تشخیص میباشد


سمت شمال غربی قله شاه البرز

در سمت غربی قله شاه البرز، بلوک و سرقله سنگی کوچکتری قرار دارد، که ارتفاع آن کمی از شاه البرز کمتر است که در ادامه آنها، قله سال برف و امتداد یال البرز مرکزی به سمت قله سیاه کوه و سفید آب و خاس، به خوبی مشاهده میشود. در جنوب شاه البرز، امتداد دامنه های جنوبی به سمت رودخانه حسن جون و نهر جاری شده از دره سفید آب، قرار دارد که بعد از یکی شدن آنها در اراضی روستای حسن جون، به سمت رودخانه طالقان، جریان دارد

دره عمیق و یخچال های دائمی البرز چال در شمال قله شاه البرز

در حدود ساعت 18 برای برگشت از طریق راه پاکوب به سمت روستای حسن جون،اقدام شد. هر چند تا قبل از تاریکی شب، از دامنه های جنوبی شاه البرز به سمت پائین و منطقه دوران و گوسفند سرا، عبور گردید و لکن با تاریک شدن هوا و نبود نور ماه و مشکلات حرکت در شب (به خصوص بدون وسایل فنی مناسب،)، و خستگی بسیار زیاد به دلیل مسافت طولانی طی شده، بعد از ساعت 21 شب، با رسیدن به دره بالای باغات شمالی روستای حسن جون (که چند کیلومتر تا خود روستا، امتداد دارد و چند بار اشتباه در تشخیص راه و برگشت و ...)، سرانجام در حدود ساعت 24 نیمه شب، به خانه های روستای حسن جون رسیدیم و با کمک یکی از هم ولایتی ها به روستای سوهان، مراجعت گردید

دوستان کوهنورد سوهانی، آقای مومن علی صالحی و آقای حسن الهوئی، بر فراز قله شاه البرزدر مسیر بازگشت به روستای حسن جون، از منطقه دوران یال جنوبی شاه البرز

، در پایان از کلیه اشخاص مطلع، درخواست می گردد، در صورت داشتن هر گونه اطلاعات و راهنمائی نسبت به اسامی قله ها و مناطق البرز مرکزی طالقان، از ارشاد شایسته، دریغ نفرمایند


با تشکر، حسین زینعلی

09121783011
zein_1342@yahoo.com

از سوهان تا ماله خانی * * * قله های خاس و سفید آب * * * قله های سیاه کوه، سال برف و شاه البرز

قله کوه خاس قله سفید آب قله سیاه کوه قله سال برف قله شاه البرز

صفحه اصلي
تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد. هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد
All rights is reserved