عکس های قدیمی طالقان

گزارش و عکس های آقای پیر اِستَل دِر، زمین شناس سوئیسی
سال های 1965-1966 میلادی


خرمن کوبی قدیمی، روستای جزینان، در شمال شهرک، مرکز طالقان - 1965 میلادی


نزدیک روستای جوستان از سمت غرب
جولای 1965 میلادی. جاده در حال احداث

در ادامه، بر اساس متن قبلی گزارش آقای استدلر و استفاده از اغلب تصاویر مربوط به طالقان و الموت، این صفحه با اندک اصلاحات، ارائه میگردد. گفتنی است که ایشان، مطالب قبلی خود را، ویرایش نموده و به صورت جدیدی، ارائه کرده است
حسین زینعلی

مدتی است که، آقای پیر اِستَل دِر، زمین شناس سوئیسی، عکس های قدیمی از طالقان را (مربوط به سال های 1965 و 1966 میلادی) در اینترنت به نمایش عمومی گذاشته است
Pierre Stalder Internet Site Adventure pictures

برای ارائه منابع فوق در سایت سوهان، طی مکاتبات انجام شده، رضایت ترجمه مطالب و استفاده مجدد از عکس های نامبرده، اخذ شده است. متن قسمتی از پاسخ ایشان بشرح زیر می باشد

Dear Mr Zeinali,
I thank you for your message. It is rewarding to see that my contribution to Taleghan-Alamut has been appreciated by many young people of the area. The aim of my pictures has been therefore reached...
Pierre Stalder
1965
D. No problem in using my data and pictures as long as you refer to the source (web-site, author) as required by good manners.

I would, of