فهرست علماي طالقان

بزرگ داشت عالمان و بزرگان در هر عصر و دوره اي، يكي از روش هاي ترويج علم و دانش افروزي است. لذا جهت ارج نهادن به ارزش والاي علماي طالقان و در عين حال تقدير از نتايج تحقيقات دوستاني كه در اين حوزه فعاليت داشته اند، فهرست عالمان طالقان، تاليف آقاي رضا جعفريان، به نقل از وب لاگ ايشان، تقديم مي گردد


تذهيب - اثر خانم معصومه بابائي
منطقه تاريخي فرهنگي طالقان از ديرزمان يكي از پايگاههاي تشيع در ايران و يكي از مناطقي بوده كه در طول قرون همواره غناي فرهنگ اسلامي - ايراني خود را حفظ كرده است

صدور رواياتي شگفت انگيز درباره اين منطقه از زبان ائمه معصوين (ع)، دفاع اهالي اين خطه از سادات مهاجر به مناطق شمالي ايران و حضور امام زادگان متعدد در اين منطقه به همراه كثرت عالمان ديني در اين سامان به اضافه تعهد ديني - اخلاقي اهالي طالقان ( چنانكه مورد اشاره قاطبه جامعه ايران است) همگي نشان از غناي فرهنگ ديني در اين منطقه دارد

در نوشتار حاضر كوشش داشته ام تا به ذكر عالمان اين ديار بپردازم و تنها شرحي بسيار اجمالي از اين بزرگواران به دست دهم تا مجال بيشتر براي پژوهش هاي هدفمند ( مبتني بر دوره هاي تاريخي، بر مبناي خاندانهاي علمي و بر اساس پيشينه مكاني ) فراهم گردد


اسدالله طالقاني فرزند قاضي جمال الدين
سيد اسدالله حسيني طالقاني قزويني فرزند سيد عبدالله
شيخ اسدالله اسحاقي از فضلا معاصر
شيخ اسدالله طالقاني از فضلا دوره قاجاريه
شيخ اسدالله خچيره اي از فضلا دوره قاجاريه
اسلام الدين طالقاني
ابوالقاسم كافي الكفات
اسماعيل بن عباد طالقاني وزير عضدالدوله ديلمي
شيخ اسماعيل بوذري كرودي فرزند آقا شيخ علي
ميرزا اسماعيل طالقاني فرزند شيخ عبدالغني شريعتمدار هشاني
ميرزا اسماعيل طالقاني 1265 ق.- 1345 يا 1348 ق.
شيخ اسماعيل برغاني طالقاني فرزند آقا محمد امام جمعه
سيد اسماعيل طالقاني فرزند سيد علي اكبر
آقا شيخ اسماعيل رضايي دنبليدي
شيخ اسماعيل طالقاني پدر آقا ابوالقاسم طالقاني
ميرزا اسماعيل غفاري طالقاني
شيخ اسماعيل كولجي از علما دوره قاجاريه
امير سيد حسين طالقاني از اساتيد محمد علي حزين لاهيجي
افتخارالسادات پراچاني از علما دوره قاجاريه
امين الشريعه شيخ بهايي از علما دوره قاجاريه
امين الشريعه هرنجي
ملا باشي جوستاني
سيد باقر طالقاني نجفي فرزند سيد رضا ، 1214 ق.- 1294 ق.
ملا تاج الدين فشندكي از علما دوره قاجاريه
ملا بهرام شهراسري از علما دوره قاجاريه
شيخ بهايي طالقاني
ملا بهرام طالقاني متوفي حدود 1330 ق.
شيخ تقي ديزاني طالقاني متوفي به 1260 ق.
سيد تقي طهراني طالقاني فرزند سيد ابوالحسن
آقا تقي مرجاني از علما دوره قاجاريه
جارالله گوراني از علما دوره قاجاريه
سيد جعفر آل طالقاني فرزند سيد علي، 1203 ق.- 1277 ق.
جعفر جزني طالقاني از علما دوره صفويه
شيخ جعفر طالقاني فرزند محمد ابراهيم طالقاني
شيخ جعفر طالقاني از شاگردان شيخ مرتضي انصاري
سيد جلال حسيني اورازاني فرزند روح الامين
سيد قاضي جلال الدين طالقاني از علما دوره صفويه
شيخ جلال الدين طالقاني فرزند شاهين گيلاني، از علما دوره صفويه
آقا جمال الدين شريف زاده طالقاني
آقا جمال الدين نسايي از علما دوره قاجاريه
سيد جواد آل طالقاني فرزند سيد محمد، متوفي 1298 ق.
سيد جواد آل طالقاني فرزند سيد مهدي، متوفي 1303 ق
شيخ جواد طالقاني فرزند علي محمد
شيخ حبيب الله طالقاني فرزند فاضل حسني
ملا حجت الله طالقاني پدر شيخ ابوالقاسم فلاحي
سيد حسن آل طالقاني فرزند سيد عبدالله، 1247 ق.- 1307 ق.
حسن اعضام قدسي فرزند ملا علي سوهاني، 1268 ش.- 1355 ش.
سيد حسن طالقاني فرزند مير حكيم، 1040ق.- 1127 ق.
شيخ حسن صالحي طالقاني فرزند ميرزا علي نقي
شيخ حسن برغاني طالقاني فرزند مولي محمد صالح، از شاگردان شيخ انصاري
سيد حسن آل طالقاني فرزند سيد محمد، متوفي به 1298 ق.
ملا سيد حسن طالقاني استاد حزين لاهيجي
ملا حسن آقا گليردي متوفي به 16/ 6 /1334 شمسي
ميرزا حسن طالقاني فرزند آقا سيد محمد تقي طالقاني
آقامير سيد حسن طالقاني
ملا حسن طالقاني
ميرزا حسن طالقاني از فعالين سياسي بعد از مشروطيت
شيخ حسن زيدشتي از علما دوره قاجاريه
ميرزا حسن فشندكي از علما دوره قاجاريه
سيد حسين طالقاني معروف به ميرحكيم فرزند سيد عبدالحسين، 1088 ق.- 1162 ق.
شيخ حسين شمس
مصلحي كركبودي از نوادگان ملا نعيما طالقاني
سيد حسين آل طالقاني فرزند سيد عبدالله، 1247 ق.- 1307 ق.
شيخ حسين ديزاني.شيخ حسين غفاري
سيد حسين زيدشتي از فضلا دوره قاجاريه
ملا حسين كولجي از فضلا دوره قاجاريه
ملا حسين ميراشي از فضلا دوره قاجاريه
ميرزا حسين گوراني از فضلا دوره قاجاريه
ميرزا حسين علي طالقاني از فضلا دوره قاجاريه
ميرزا حسين دنبليدي
شيخ حسين هشاني فرزند مرحوم ملا عبدالغني شريعتمدار هشاني
ملا حسين علي گوراني
ملا حسين قاضي سوهاني از فضلا دوره قاجاريه
سيد حمزه سيد عليخاني
ابوالقاسم حيدر بن شعيب طالقاني از روات حديث
خليل الله طالقاني متوفي حدود 1120 ق.
ميرزا خليل طالقاني
خليل طالقاني
شيخ خواجه نواب طالقاني بنيانگذار مدرسه نواب قزوين
خيرالدين طالقاني قرن 12 ق
شيخ ذبيح الله گوراني از فضلا دوره قاجاريه
شيخ ذبيح الله كرودي از فضلا دوره قاجاريه
آقا سيد رسول طالقاني
.سيد رضا سفچخاني از فضلا دوره قاجاريه
سيد رضا آل طالقاني نجفي فرزند سيد رضا، متوفي به 1285 ق.
رضاخان طالقاني از فضلا دوره صفويه
ملا رضا علي طالقاني از فقها قرن سيزده هجري قمري
ملا رضي طالقاني از نوادگان مرحوم ملا نعيما طالقاني
سيد روح الامين اورازاني مجتهد معروف در منطقه يوش و نواحي آن
ملا زين العابدين كرودي
سيد زين العابدين طالقاني فرزند سيد ابوالقاسم، ق.13- ق.14
ملا سعيد كرودي از فضلا دوره قاجاريه
ملا سيف الله زيدشتي از فضلا دوره قاجاريه
قاضي مير سعيد طالقاني جد اعلي خاندان قاضي مير سعيد، از علما دوره صفويه
ملا شكر كرودي صاحب مكتب خانه معروف
سيد شرف الدين طالقاني فرزند سيد كاظم گليردي، 1272 ش.- 1354 ش.
حمد شفيع طالقاني معروف به مولانا شفيع و آخوند شفيعاي خوش ابرو، متولد 1081 ق ق.
شيخ الاسلام حسنجوني از فضلا دوره قاجاريه
شمس الواعظين طالقاني از فضلا دوره قاجاريه
آقا شعيب مرجاني از فضلا دوره قاجاريه
شيخ شفيع نارياني از فضلا دوره قاجاريه
ملا شفيع اوانكي از فضلا دوره قاجاريه
شيخ الحكما طالقاني از فضلا دوره قاجاريه
شيخ الاسلام مرجاني از فضلا دوره قاجاريه
شيخ صادق طالقاني فرزند ملا عبدالغني شريعتمدار هشاني
صادق عنقاي طالقاني فرزند محمد عنقاي طالقاني
سيد صادق آل طالقاني فرزند سيد باقر، متوفي به 1372 ق.
سيد صادق آل طالقاني از شاگردان آخوند خراساني، 1291- 1372 ق.
ابوعبدالله صادق بن شعيب طالقاني احمد بن ابراهيم مخلد، از محدثان نيمه اول قرن چهارم هجري قمري
شيخ صدرالدين روحي مشهور به شيخ صدرا نويزي
صفر علي ذوقي فرزند ملا برجعلي، 1269 ش.- 1351ش.
آقا ضياالدين كرودي
طيب طالقاني متوفي حدود 1129 ق.
شيخ طاهر كركبودي از فضلا دوره قاجاريه
ميرزا عارف طالقاني
سيد عباس آل طالقاني فرزند سيد حسين، 1235 ق.- 1308 ق.
سيد عباس برغاني طالقاني فرزند جبريل قرن 13 ق.- بعد از 1304 ق.
سيد عبدالحسين طالقاني فرزند قاضي سيد جلال الدين طالقاني، 973 ق.- 1061 ق.
ملا عبدالحسين اوانكي ملقب به مبشّر الذاكرين
عبدالحسين طالقاني
عبدالحسين برغاني طالقاني متوفي به 1294 ق.
ميرزا عبدالحسين هرنجي از فضلا دوره قاجاريه
سيد عبدالرسول آل طالقاني متولد 1317 ق.
شيخ عبدالعلي طالقاني از علما قرن دهم و يازدهم هجري قمري
شيخ عبدالعلي مرجاني طالقاني فرزند ابوالقاسم، از علما قرن سيزدهم هجري قمري، معروف به صدرالعلما، 1220ق.- 1333 ق.
سيد عبدالعلي اورازاني
ملا عبدالعظيم ديزاني از فضلا دوره قاجاريه
شيخ عبدالعلي خسباني از فضلا دوره قاجاريه
عبدالغفور طالقاني فرزند مسعود، ق.10 - 11 ق
ملا عبدالغني ديزاني از فضلا دوره قاجاريه
عبدالغفور ذوقي
سيد عبدالله طالقاني فرزند سيد غلام علي، از علما دوره صفويه
سيد عبدالله آل طالقاني فرزند سيد احمد كبير، 1208 ق.- 1285 ق.
ملا عبدالله طالقاني پدر شيخ محمدعلي عبادي طالقاني و آيت الله شيخ محمد حسن عبادي طالقاني
سيد عبدالله آرموت تكيه اي از فضلا دوره قاجاريه
سيد عبدالله طالقاني از فضلا دوره قاجاريه
ميرزا عبدالله مرجاني از فضلا دوره قاجاريه
عبدالله واعظ طالقاني ساكن قزوين، از فضلا دوره قاجاريه
سيدعبدالمجيد آل طالقاني 1258 ق.- 1358 ق.
عبدالمطلب طالقاني فرزند يحيي، از علما دوره صفويه
ميرزا عبدالوهاب طالقاني
ميرزا عبدالوهاب برغاني طالقاني رضوان الدين، فرزند محمدصالح
دكتر عبدالوهاب طالقاني قرآن پژوه
سيد عبدالهادي طالقاني 1284 ق.- 1364 ق.، از شاگردان آخوند خراساني
سيد عزيز الله گليردي
ملا عظيم زيدشتي از فضلا دوره قاجاريه
عزيزالله بزجي از فضلا دوره قاجاريه
سيد علاالدين علوي طالقاني فرند سيد محيي الدين، متوفي 1327 ش.
علي بن صالح طالقاني از بزرگان و مشايخ قرن اول و دوم هجري
شيخ علي طالقاني
شيخ علي سوهاني پدر دكتر مهدي قدسي
شيخ علي طالقاني از علما دوره قاجاريه، مدرس مدرسه شاهزاده خانم تهران
آخوند ملا علي طالقاني پدر ميرزا مختار وحيدي
شيخ علي طالقاني پدر آقا جمال الدين
شيخ علي طالقاني فرزند علي محمد، از علماء بزرگ تهران
سيد علي آل طالقاني فرزند سيد مهدي، 1300 ق.- 1337 ق.
ملا علي مقدس طالقاني فرزند عليرضا، از علما بزرگ تهران
سيد علي آل احمد طالقاني فرزند شهيد سيد محمد تقي آل احمد
كربلايي شيخ علي گليردي
ملا علي طالقاني از شاگردان ميرزا محمد تنكابني
ملا علي فاضل مرجاني
شيخ علي كرودي پدر آقا شيخ اسماعيل بوذري
ملا علي آقا مولانا شيخ علي ميرزايي طالقاني از علما دوره ناصرالدين شاه قاجار
سيد علي قزويني برغاني طالقاني فرزند سيد احمد، قرن 13 ق.- قرن 14 ق.؟
شيخ علي سوهاني از فعالان نهضت جنگل در گيلان و از مدرسان علوم ديني در شمال كشور
شيخ علي طالقاني داماد آيت الله شيخ محمد حسن طالقاني
شيخ علي سفچخاني از فضلا دوره قاجاريه
ميرزا علي پرده سري از فضلا دوره قاجاريه
سيد علي گليردي از فضلا دوره قاجاريه
شيخ علي طالقاني فرزند ملا محمود
شيخ علي اعظم طالقاني
ميرزا علي اصغر طالقاني سردبير نشريه " زبان آزاد "
علي اصغر مرجاني از فضلا دوره قاجاريه
ملا علي اصغر طالقاني فرزند شيخ محمد يوسف قزويني طالقاني
شيخ علي اكبر طالقاني فرزند سيد عبدالله
شيخ علي اكبر طالقاني متوفي به 1160 ق.
سيد علي اكبر اورازاني
شيخ علي اكبر طالقاني فرزند عنايت الله حسيني
شيخ علي اكبر طالقاني از علما قرن دوازده هجري قمري
سيد علي اكبر سوهاني امام جمعه اهل سوهان
علي عادل طالقاني فرزند محمد كاظم، قرن 12 ق.- قرن 12 ق.
شيخ علي محمد طالقاني 1233 - 1312 ش
شيخ علي نقي مدرسي طالقاني فرزند شيخ محمدصالح برغاني طالقاني
شيخ علي نقي ديزاني از علما دوره قاجاريه
سيد علي نقي اورازاني طالقاني
ابوالفضل علي عنقاي طالقاني 1266- 1333 ش
سيد عيسي آل طالقاني فرزند سيد عباس، 1265 ق.- 1304 ق.
شيخ محسن گوراني از فضلا دوره قاجاريه
شيخ مجتبي سلطان محمدي
محمد بن ابراهيم بن اسحاق طالقاني از مشايخ روايت شيخ صدوق
ملا محمد مكلّا نويزكي
ملا محمد طالقاني فرزند ابوذر، قرن 13 ق.- قرن 13ق.
شيخ محمد طالقاني فرزند علي اشرف، 1273 ق.- بعد از 1328 ق.
آيت الله محمد رفيعي طالقاني فرزند شيخ ابوطالب، 1290 ش.- 1362 ش.
شيخ محمد مجتهد بوذري طالقاني از علما دوره قاجاريه
محمد عنقاي طالقاني فرزند مير جلال الدين علي عنقا، متولد 1266 ش
شيخ محمد طالقاني فرزند حسين حسني اورازاني، متوفي به 1022 ق.
شيخ محمد طالقاني فرزند علي اشرف، متوفي به 1329 ق.
شيخ محمد طالقاني فرزند حسين العميدي النجفي
آخوند ملا محمد جوستاني
شيخ محمد گوراني
شيخ محمد زاهدي
شيخ محمد طالقاني فرزند علي محمد، از خواص شاگردان حاج ميرزا حسين خليلي
شيخ محمد طالقاني فرزدد احمد، از فضلا قرن دوازده قمري
شيخ محمد طالقاني متوفي بعد از 1127 ق
شيخ محمد طالقاني پدر ميرزا اسماعيل غفاري
شيخ محمد سوهاني از فضلا دوره قاجاريه
ميرزا محمد طالقاني فرزند سيد حسن
ملا محمد مرجاني معاصر كريم خان زند و تربيت يافته او
شيخ محمد طالقاني از علما نجف اشرف و از فعالان مشروطيت
شيخ محمد طالقاني فرزند شيخ محمد آقا، امام جماعت مدرسه سپهسالار در دوره قاجاريه
ملا محمد گوراني معروف به ملا ميرزا، از فضلا دوره قاجاريه
ميرزا محمد آقا كهركبودي از فضلا دوره قاجاريه
ميرزا محمد اديب از فضلا دوره قاجاريه
شيخ محمد آقا حصيراني از فضلا دوره قاجاريه
شيخ محمد نارياني از فضلا دوره قاجاريه
شيخ محمد گوراني از فضلا دوره قاجاريه
آقا محمد خسباني از فضلا دوره قاجاريه
محمد آقا كرودي از فضلا دوره قاجاريه
شيخ محمد كيايي نژاد از شاگردان آيت الله طالقاني
شيخ محمد طالقاني فرزند شيخ محمد تقي، مشهور به ملائكه، متوفي به 1200 ق.
ملا محمد باقر هشاني طالقاني برادر شيخ عبدالغاني شريعتمدار هشاني
شيخ محد باقر جوستاني از فضلا دوره قاجاريه
احمد اسماعيل كريمائي
محمد باقر طالقاني فرزند سليمان، مشهور به شمس الذاكرين
شيخ محمد تقي برغاني طالقاني فرزند محمد جعفر، متوفي به 1161 ق
شيخ محمد تقي طالقاني معروف به ملا قطب، از علما دوره صفويه
سيد محمد تقي آل احمد طالقاني فرزند سيد احمد، برادر جلال آل احمد
شيخ محمدتقي طالقاني فرزند محمد
شيخ محمد تقي طالقاني متخلص به عاقلا، از عارفان دوره صفويه
سيد محمد تقي طالقاني فرزند سيد احمد، متوفي به 1325 ق.
سيد محمد تقي آل طالقاني فرزند سيد موسي، 1287 ق.- 1335 ق.
ملا محمد جان هشاني طالقاني پدر ملا عبدالغني شريعتمدار هشاني
محمد تقي اوانكي از فضلا دوره قاجاريه
شيخ محمد تقي طالقاني فرزند ملا نعيما
شيخ محمد تقي طالقاني فرزند شيخ محمد جعفر
شيخ محمد جعفر برغاني طالقاني فرزند محمد تقي
محمد جعفر طالقاني فرزند رستم، متوفي بعد از 1085 ق
شيخ محمد جعفر طالقاني فرزند محمد كاظم،از شاگردان علامه مجلسي
ملا محمد جعفر طالقاني پدر ملا محمد تقي
شيخ محمد جعفر كاظمي
سيد محمد جواد حسيني طالقاني از علما معاصر
شيخ محمد حسن برغاني طالقاني فرزند محمد صالح، متوفي بهد از 1288 ق.
سيد محمد حسن آل طالقاني از شاگردان آقا بزرگ تهراني
شيخ محمد حسن طالقاني از شاگردان آخوند كاشي و جهانگيرخان قشقايي
شيخ محمد حسن طالقاني متوفي بعد از 1395 شمسي
شيخ محمد حسين طالقاني صاحب " نتايج البدايع "
شيخ محمد حسين كرودي از فضلا دوره قاجاريه
شيخ محمد حسين طالقاني نجفي فرزند عباس علي يا علي، از شاگردان شيخ انصاري
ملا محمد حسين طالقاني فرزند مقصود علي، متوفي بعد از 1078 ق.
ملا محمد حسين طالقاني فرزند محمدرضا، از فضلا دوره قاجاريه
شيخ محمد حسين طالقاني ديزاني
شيخ محمد رضا كركبودي از فضلا دوره قاجاريه
سيد محمدرضا طالقاني از شاگردان شيخ عبدالكريم حائري
شيخ محمدرضا طالقاني از شاگردان آخوند خراساني ، متوفي به 1366 ق.
محمد زمان طالقاني فرزند محمود، متوفي بعد از 1074 ق.
محمد زمان طالقاني فرزند جمال الدين محمود، متوفي بعد از 1091 ق
سيد محمد زمان طالقاني قزويني از شاگردان مولي خليل قزويني
احمد سليم طالقاني متوفي ظاهرا بعد از 1090 ق.
محمد صادق طالقاني فرزند محمد سليم حسيني، متوفي حدود 1154 ق
ملا محمد صالح برغاني طالقاني فرزند ملا محمد، متوفي به 1270 يا 1275 ق.
محمد صالح طالقاني فرزند مير محمد صالح، متوفي به 1084 ق.و مدفون در اورازان
محمد صالح طالقاني فرزند علي، متوفي بعد از 1013 ق.
احمد صالح طالقاني فرزند موسي حسيني، متوفي به 980 ق.و مدفون در اورازان
ملا محمد طاهر قزويني طالقاني از علما دوره صفويه
سيد محمد علي طالقاني فرزند محمد حسين، از علما نجف اشرف در قرن سيزدهم
ميرزا محمد علي عبادي طالقاني فرزند ملا محمد علي، از شاگردان شيخ عبدالكريم حائري طالقاني
ملا محمد علي برغاني فرزند محمد، برادر شهيد ثالث
ملا محمد علي فشندكي از فضلا دوره قاجاريه
محمد علي مرجاني ملقب به مولانا، متوفي به 1206 ق.
شيخ محمد علي عبادي طالقاني فرزند ملا عبدالله، از شاگردان شيخ عبدالكريم حائري
ملا محمد قاسم طالقاني فرزند جمال الدين محمد، متوفي بعد از 1086 ق
ملا محمد كاظم قزويني طالقاني از علما دوره صفويه
ملا محمد كاظم يعقوبي طالقاني از فضلاي قرن دوازدهم هجري قمري
ميرزا محمد حسين طالقاني فرزند سيد حسن، متوفي در 117 ق.
آخوند ملا محمد كاظم جوستاني
محمد كاظم طالقاني فرزند حاج محسن، متوفي بعد از 1160 ق.
محمد محسن طالقاني متوفي بعد از 1244 ق.
محمد مقيم طالقاني فرزند كاظم علي ، متوفي بعد از 1188 ق.
محمد مومن قزويني فرزند ملا محمد كاظم، از علما دوره صفويه
سيد محمد مومن طالقاني فرزند محمد زمان،متوفي بعد از 1102 ق.
محمد مهدي طالقاني فرزند مير محمد حسين، متوفي به 1141 ق.
شيخ محمد مهدي طالقاني فرزند ملا علي محمد،از فضلا دوره قاجاريه
ملا محمد نعيم طالقاني فرزند محمدتقي، مشهور به ملا نعيما، از علما بزرگ دوره صفويه
ملا نصر الله گوراني
محمد نصير طالقاني متوفي بعد از 1116 ق.
ملا محمد ولي گوراني طالقاني فرزند مظفر علي
ملا محمد هاشم ديزاني طالقاني فرزند ملا محمد حسين
مير محمد يوسف طالقاني از شاگردان برجسته ملا رجب علي تبريزي
محمد يوسف طالقاني فرزند محمد حسين، قرن 11 ق.- قرن 11 ق.
محمد هادي طالقاني فرزند احمد، متوفي بعد از 1157 ق.
حاج محمد يوسف ميري از فضلا دوره قاجاريه
شيخ محيط كركبودي از فضلا دوره قاجاريه
شيخ محمد يوسف طالقاني
شيخ محمد يوسف طالقاني نجفي
محمود طالقاني شرف الدين، فرزند علاء الدين، متوفي قبل از 914 ق.
شيخ محمود طالقاني فرزند علي محمد
ملا محمود طالقاني از فضلا دوره قاجاريه
شيخ محمود طالقاني از فعالان نهضت جنگل در گيلان
محمود بن محمود طالقاني قاضي بهاء الدين، از محدثان قرن ششم ه.ق.
سيد محمود آل طالقاني 1248 ق.- 1319 ق.
آيت الله سيد محمود طالقاني فرزند سيد ابوالحسن، متوفي به 1358 ش
ملا محمود طالقاني از فضلا دوره قاجاريه
شيخ محمود ديزاني از فضلا دوره قاجاريه
ميرزا محمود كرودي از فضلا دوره قاجاريه
آقا محمود هرنجي از فضلا دوره قاجاريه
سيد محيي الدين علوي طالقاني 1305 ق.- 1369 ش، از شاگردان شيخ عبدالكريم حائري
ميرزا مختار وحيدي فرزند آخوند ملا علي طالقاني
شيخ مرتضي طالقاني فرزند علي محمد
شيخ مرتضي طالقاني فرزند علم الهدي حسيني،متوفي بعد از 1130 ق
شيخ مرتضي طالقاني عالم معروف در نجف اشرف، متوفي به 1323 هجري شمسي
شيخ مسيح كرودي طالقاني فرزند قاسم، مدرس برجسته در مدرسه مروي تهران، متوفي به 1299 ق.
سيد مشكور آل طالقاني 1282 ق.- 1354 ق.
شيخ مصطفي طالقاني فرزند شيخ عبدالغني شريعتمدار هشاني، استاد دانشگاه تهران، متوفي به 1324 هجري شمسي
شيخ مصطفي ديزاني از فضلا دوره قاجاريه
ميرزا مسيح نويزكي از فضلا دوره قاجاريه
سيد مصطفي طالقاني فرزند سيد عباس
مطلب طالقاني فرزند يحيي، از شاگردان مير داماد
ملا مطيع طالقاني فرزند محمد هادي، قرن 13 ق.- قرن 13 ق.
شيخ مطيع كرودي از فضلا دوره قاجاريه
سيد معصوم ميرابوالقاسمي طالقاني متوفي به 1360 هجري شمسي
سيد معين الدين طالقاني فرزند سيد قاضي جلال الدين
شيخ مغفور طالقاني در ديزان داراي مقبره است
ميرزا ملك جوستاني
سيد منصور آل طالقاني فرزند سيد محمود، از علما قرن دوازدهم
سيد منصور طالقاني غروي متوفي بعد از 1135 ق.
سيد موسي طالقاني مدفون در قريه اورازان، متوفي به 1040 ق.
شيخ موسي طالقاني فرزند علي محمد، از شاگردان آخوند خراساني
سيد موسي آل طالقاني از شعرا بزرگ، متوفي به 1298 ق.
سيد مهدي آل طالقاني فرزند سيد رضا، متوفي به 1343 ق.
سيد مهدي گليردي ار فضلا دوره قاجاريه
شيخ مهدي فرهنگي متخلص به غواص، متوفي به 1316 شمسي
شيخ مهدي طالقاني فرزند علي محمد
شيخ مهدي سوهاني از فضلا دوره قاجاريه
شيخ مهدي ناصحي از فضلا اهل گلينك
سيد ميرزا آل طالقاني فرزند سيد عبدالله، متوفي به 1315 ق.
نظام طالقاني فرزند حسين علي، متوفي بعد از 1092 ق.
سيد نظام الدين حسيني از فضلا دوره قاجاريه
نصرت الله ديزاني از فضلا دوره قاجاريه
شيخ نصرالله دنبليدي از فضلا دوره قاجاريه
ملا نصرالله گوراني پدر شيخ محمد حسين طالقاني
ملا نظر علي گوراني ار فضلا دوره قاجاريه
ملا نظر علي سوهاني
طالقاني فرزند سلطان محمد، از شاگردان شيخ انصاري
سيد نعمت الله طالقاني بروجردي از علما قرن سيزدهم هجري قمري
سيد نعمت الله سفچخاني از فضلا دوره قاجاريه
ملا محمد نعيم طالقاني فرزند محمد تقي، معروف به ملا نعيما، از علما بزرگ ذوره صفويه
شيخ هادي طالقاني معروف به ملا آقاي طالقاني و آقا شيخ الرئيس
شيخ هادي عبادي طالقاني فرزند ملا محمد حسن، متوفي به 1345 ش.
غياث الدين علي طالقاني فرزند مير عمادالدين
ميرزا غلام علي كهركبودي فرزند ملا رضي كهركبودي
ملا غلام علي سوهاني از فضلا دوره قاجاريه
سيد فضل الله حسنجوني مشهور به شيخ الاسلام، از فضلا دوره قاجاريه
سيد فضل الله سفچخاني از فضلا دوره قاجاريه
ملا فتح الله گوراني از فضلا دوره قاجاريه
سيد قريش طالقاني ذهبي
ميرزا كاظم طالقاني فرزند ملا عبدالغني شريعتمدار هشاني
ملا كتاب الله كهركبودي
لسان هرنجي
ملا محسن طالقاني فرزند محمد طاهر، قرن 11 ق.- قرن 12 ق.
ملا هادي جوستاني
ملا ولي الله كرودي از فضلا دوره قاجاريه
هبة الله مرجاني از فضلا دوره قاجاريه
ملا هاشم جوستاني از فضلا دوره قاجاريه
ملا هاشم طالقاني فرزند فضل الله، از فضلا دوره قاجاريه
ملا طالقاني از فضلا قرن سيزدهم هجري قمري
ملا هاشم گوراني از فضلا دوره قاجاريه
شيخ يحيي عبادي طالقاني فرزند شيخ محمد حسن، متوفي به 1362 ش
شيخ يحيي طالقاني مشهور به قكري، از فضلا دوره صفويه
ملا يوسف قزويني طالقاني فرزند شيخ محمد تقي، متوفي به 1261 ق.
ملا يعقوب علي كرودي

صفحه اصلي

تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد. هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد
All rights is reserved