مزارع نوگل و قله های کوه مرسنگدوش
روستاي سوهان طالقان


امتداد یال جنوبی کوه مرسنگدوش، منطقه برفی وسط، قله های کوه و سمت چپ کوه کله سنگ

در اواخر آبان امسال و به عبارتی پائیز 1391، جهت فرار از آلودگی شهر تهران و دیدن هوای تمیز و آبی آسمانی منطقه طالقان، گذری کوتاه به مزارع نوگل و منطقه میان راه در روستای سوهان داشتیم و به دنبال آن از یال کوهستانی منطقه مرگ دشت به سمت کوه مرسنگدوش تا گردنه دوجار کوه کله سنگ، صعود گردید


منطقه نوگل در پائیز

متاسفانه به جهت وارونگی هوا و شدت زیاد آلودگی هوای شهرهای بزرگ و مناطق اطراف آن، مشاهده آسمان آبی و تمیز مناطق کوهستانی، لذت زاید الوصفی را موجب می شود که در صورت مقایسه با هوای شهرهای آلوده، حسرت زیادی به دنبال خواهد داشت


درخت و میوه کهری (ذال ذالک) - تصویر پائین، کُنس یا ازگیل

در سال جاری (1391) بارش برف پائیزی در پائین طالقان، زیاد نبوده و بسیار کمتر از مقدار مشابه در سال 1390 می باشد که با مشاهده گزارش پائیز زمستانی 90 موجود در این سایت و به خصوص عکس های آبان 90 با آبان 91 قابل استنباط است


ابتدای دره میان راه، سمت چپ منطقه تیخ پله

مزارع سرسبز نوگل، در شرق روستای سوهان، قرار دارد. بدیهی است در فصل پائیز، زیبائی باغات این منطقه، چند برابر می گردد. البته به دلیل زودرس بودن فصل سرما در سوهان، نسبت به روستاها و مناطق پائین دست دره طالقان، زرد شدن درختان و ریختن برگ آنها، در مناطق شمالی تر، زودتر از مناطق جنوبی شروع می گردد


نمائی از کوه بزرگ کله سنگ

در ادامه راه از مزارع نوگل به سمت شرق، به منطقه میان راه می رسیم. در این جا استخر بزرگی در سالهای قبل، حفر شده است، که فعلا متروک و رها شده می باشد. گفتنی است، در نوگل و میان راه، احداث ساختمان های مسکونی، نشانه پیشرفت بافت روستائی، به این مناطق می باشد


تصویر بالا، از منطقه سرین چال به سمت کوه های طالقان جنوبی، تصویر پائین از همان منطقه به سمت شمال


بعلاوه در نوگل و میان راه، انواع درخت چه های پائیزی، مثل کهری (ذال ذالک) کُنس (ازگیل)، گُچ و غیره قرار دارد که میوه های آنها، در پائیز قابل استفاده می باشد


سمت راست یال جنوبی مرسنگدوش به سمت سیاه غاری رژه و سمت چپ کوه کله سنگ


در سمت چپ دره میان راه به طرف شمال، منطقه تیخ پله، دامداری و مزرعه آقای خدادادی قرار دارد. با گذر از دره و نهر موجود، در دره میان راه، در تپه طرف مقابل، در سمت راست (جنوب جغرافیایی)، منطقه سفید گل چال و در سمت شرق، دره بزرگ مرگ دشت، قرار دارد که جاده مالرو در شرق آن، به سمت روستای دنبلید، از بالای مرگ دشت، عبور می گردد


نمائی از دو بلوک سنگی موسوم به سیاه غاری رژه


در شمال دره و منطقه میان راه، کوه کله سنگ به خوبی دیده می شود. در سمت راست کله سنگ، کوه مرسنگدوش قرار دارد. راه مناسب رسیدن به قلل مذکور، استفاده از راه مالرو قدیمی، واقع در سمت راست و بالای دره میان راه، به سمت شمال می باشد، هر چند راه مالروی دیگری، از وسط دره به سمت بالای نهر جاری، و برای رفتن به منطقه زمینکان، قابل استفاده است

دریاچه پشت سد و کوه های طالقان جنوبی - تصویر پائین، کوه های بالا طالقان به سمت شرقبه این منظور با گذشتن از دره و نهر میان راه، به سمت شمال، به اصطلاح فنی، صعود از روی گرده ماهی یال کوهستان حرکت می شود. در این مسیر، همواره دره میان راه در سمت چپ، قرار دارد و در سمت راست، در ابتدا منطقه مرگ دشت و با مقداری صعود، به منطقه سرین چال می رسیم


قله های شرقی کوه مرسنگدوش


از این جا به بالا، حرکت در ادامه یال جنوبی کوه مرسنگدوش، اقدام میشود. با عمیق شدن دره های اطراف، در سمت راست، دره های مشرف به سایر یال های شرقی کوه مرسنگدوش و در سمت چپ، یال های مشرف به دره میان راه و منطقه زمینکان، مشاهده میشود


نمائی از قله های کوه کله سنگ و نماد معروف دو براری دوش از قله شرقی کوه مرسنگدوش


یال های شرقی کوه مرسنگدوش، مشرف به مناطق کوهستانی، دنبلی سامان، زالنگاه، تیخ چال، امتداد دارند و یال جنوبی تا دره میان راه، کشیده شده است که مسیر صعود از روستای سوهان است. البته اشخاصی که از روستای دنبلید قصد صعود به مرسنگدوش یا کله سنگ روستای سوهان را داشته باشند، از طریق یال شرقی به سمت تیخ چال و سپس ادامه مسیر از منطقه سیاه غاری رُژه (رجه) اقدام می گردد


رشته کوه بزرگ البرز مرکزی از فراز قله کوه مرسنگدوش


به هر تقدیر، با بالا رفتن در ادامه راه مالرو، ابتدا از منطقه سرین چال عبور شده و در منطقه تیخ چال، سایر یال های شرقی کوه مرسنگدوش، که به سمت روستای دنبلید امتداد دارند، با یال جنوبی، یکی می گردد. در بالای این منطقه، دو بلوک سنگی، نسبتا بزرگ، به اسم سیاه غاری رُژه، قرار دارد

از فراز قله شرقی کوه مرسنگدوش به سمت بلمند ترین قله و گردنه دو جار کوه کله سنگ


البته در فصل تابستان و بهار، که برفهای کوه مرسنگدوش وجود نداشته باشد، راه مالرو قدیمی، قبل از سیاه غاری رُژه، به سمت غرب و دامنه های جنوبی کوه، امتداد دارد و برای رفتن به چشمه عسلکان و خل چشمه، مناطق الهو چین کوه مرسنگدوش قابل استفاده است


قله شاه البرز در سمت راست و قله های خاس در سمت چپ البرز مرکزیاز بالای سیاه غاری رُژه، به سمت شمال، در پائین آن، دره بزرگ مال خانی جنوبی روستای دنبلید، و البته رشته کوه البرز مرکزی طالقان و قله های شاه البرز و خاس، به خوبی قابل مشاهده است


کوه های شرقی رشته کوه البرز مرکزی


از آنجا به سمت غرب، ادامه یال جنوبی کوه مرسنگ دوش، به سمت قله های شرقی کوه، امتداد دارد. گفتنی است در ارتفاعات کوه مرسنگدوش، نزدیک به پنج قله به صورت تکه های سنگی قرار دارد که قله های شرقی دارای ارتفاع کمتر و دو قله غربی آن، ارتفاع بیشتری دارد. بلندترین آنها حدود 3100 متر از سطح دریا دارای ارتفاع میباشد

از فراز قله مرکزی کوه مرسنگدوش به سمت شرق و تصویر پائین به سمت غربالبته با توجه به تعاریف فنی که یک قله جغرافیائی، باید حداقل 50 متر با سایر نقاط اطراف خود، ارتفاع مستقل داشته باشد، تمامی قله های مرسنگدوش دارای این وصف فنی نمی باشند و لکن این نقاط در یک مسیر، شرقی (از پالای سیاه غاری رُژه) به غربی (گردنه دوجار) کوه کله سنگ، قرار گرفته اند

مولف و کوهنوردان از مبداء روستای دنبلید در حال رسیدن به قله کوه مرسنگدوش


از آخرین قله سمت چپ کوه مرسنگدوش، به سمت گردنه دوجار حرکت می شود.، که مابین دو کوه مرسنگدوش و کوه کله سنگ واقع شده است. منطقه کله سنگ، به صورت بلوک های بسیار بزرگ سنگی است و شامل چند قله سنگی است که ارتفاع بلندترین قله آن، حدود 3600 متر می باشد


از فراز بلندترین قله مرسنگدوش به سمت قله های شرقی آن


گفتنی است در وسط کله سنگ، دو قطعه سنگی موسوم به «دو بُراری دوش» قرار دارد که از میانه راه، به خوبی قابل مشاهده است. این قطعات سنگی، از دیر باز، در بین مردم این مناطق، شهرت عجیبی داشته است


دو قطعه سنگی کنار هم، موسوم به «دو براری دوش» در وسط کوه کله سنگ


از بالای ارتفاعات کوه مرسنگدوش، دره طالقان جنوبی، به خصوص دریاچه و سد طالقان، به زیبائی قابل مشاهده است. بعلاوه اکثریت روستاهای پائین طالقان و شهرک و روستاهای اطراف آن، شرق و غرب رشته کوه البرز مرکزی به همراه شاه البرز و کوه خاس، به زیبائی هر چه تمامتر قابل رویت است


از بلندای قله غربی کوه مرسنگدوش به سمت غرب و گردنه دو جار - تصویر پائین از همان جا به سمت شرق


در پایان جهت مقایسه وضعیت و رنگ هوای کوهستان پاک طالقان با مناطق آلوده، تصویر درختچه واقع در بالای چشمه عسلکان در دامنه جنوبی کوه مرسنگدوش، در دو سمت مختلف، تقدیم می گردد. رنگ آبی سمت شمالی در مقایسه با رنگ سمت جنوبی که نشاندهنده وضعیت هوای آلوده مناطق صنعتی استان البرز، در پشت کوه های طالقان می باشد
قله شاه البرز بلندترین نقطه رشته کوه البرز مرکزی
صفحه اصلي

تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد. هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد
All rights is reserved