منطقه كوهستاني مرسنگدوش
روستاي سوهان طالقان


عکسي زيبا از ارتفاعات مرسنگدوش در سمت راست، کلِ سنگ دروسط و کوه هاي کش در سمت چپ

در مورخ 11/1/90 به ارتفاعات مرسنگدوش سفري کوتاه شد که گزارش آن تقديم مي گردد. زیرا در این تاریخ، به دليل بارش هفته هاي پاياني سال 89، ارتفاعات کلِ سنگ و مرسنگدوش کاملا سفيد و برفي مي باشد. لذا در وسط روز به دليل گرمي هوا، برفها بسيار شل بوده ولي در شب، به دليل يخبندان، سفت ميشود. لذا بهترين زمان حرکت در ميان برفها، از سحر و تا قبل طلوع آفتاب و گرم شدن برفها و شل شدن آنها است. زيرا در صورت گرم شدن، سطح برفي، تحمل نگهداري فرد را نداشته و پاي انسان تا زانو و بلکه بيشتر در برف فرو مي رود


جوي آب دره ميان راه
به نظر عبارت «مرسنگدوش» از کلمات سنگ و دوش گرفته شده باشد. به هر حال براي رفتن به مرسندگدوش از سمت شرق روستاي سوهان، يعني مزرعه نوگل يا مسير رونا و راه شمالي روستا به سمت ميان راه حرکت مي شود


در ابتداي مرگ دشت - در سمت چپ دره ميان راه، دامداري آقاي خدادادي

سپس از دره ميان راه و در کنار دو درخت توت دار قديمي عبور مي شود. به خصوص در تابستان بهتر است از اين منطقه، آب مناسب براي ادامه راه برداشته شود. پس از عبور از دره ميان راه به ابتداي منطقه مرگ دشت مي رسيم. در اين مسير، ادامه راه مالرو به سمت شرق، براي رفتن به منطقه ويک و روستاي دنبليد استفاده ميشود


دو منظره از جنوب دره ميان راه در طول حرکت در ابتداي مرگ دشت و در بالاي سرين چال

از ابتداي دره ميان راه، کوه کلِ سنگ در شمال به خوبي ديده ميشود که دو قله مرسنگدوش در سمت راست و گردنه دوجار در وسط آنها، قرار دارد. وقتي مقداري صعود شود، کوه کلِ سنگ در سمت چپ ديده ميشود که در وسط آن، دو قطعه سنگي، موسوم به دو براري دوش، کاملا قابل مشاهده است. هر چه به ارتفاع افزوده شود، سمت و زاويه اين قطعات سنگي تغيير مي نمايد


به سمت قله هاي کوه مرسنگدوش

براي رفتن به مرسندگدوش به سمت شمال و بالا، يک راه مالروي قديمي وجود دارد که از طريق ادامه مسير در يال شمالي با بالارفتن از آن، از گردنه مرگ دشت عبور ميشود. در طول مسير، همواره در سمت چپ دره ميان راه به سمت شمال ادامه دارد که مناطق سرخ بند، گرگ واز و در پايان منطقه زمينکان قرار دارد. هم چنين در سمت چپ دره ميان راه، مزرعه و دامداري آقاي خدادادي قرار دارد


دو تيغه سنگي پائين کوه مرسنگدوش و تيغه هاي سنگي کلِ سنگ

دره زمينکان در تصوير به صورت منطقه برفي کشيده مشخص است

در ادامه مسير از مناطق سرين چال، سياه غار رجه، عبور مي شود که قبل از ارتفاعات مرسنگدوش، به سمت راست، منطقه تيغ چال قرار دارد. در اين زمان، منطقه زمينکان به صورت يک قطعه زمين مثلثي دراز، که نوک آن به سمت جنوب و درشمال آن، قاعده مثلث، در پائين کوه کلِ سنگ ديده ميشود


بر فراز قله سمت راستي مرسنگدوش - به سمت شمال رشته کوه عظيم البرز مرکزي و به سمت شمال شرقي، رشته کوه هاي طالقان شرقي


از قله سمت شرقي مرسنگدوش به سمت قله سمت غربي آن

سپس با ادامه مسير، از بالاي منطقه کوه گهره عبور ميشود، که در کنارآن، چشمه اسلکان قرار دارد. در سمت راست ادامه يالهاي جنوب شرقي کوه هاي دنبليد به سمت يال اصلي مرسنگ دوش نزديک شده و با يکي شدن به آنها، و تمام شدن ارتفاعات، دو قله کوچک مرسنگدوش مشخص ميشود


منظره اي زيبا از رشته کوه البرز مرکزي طالقان

با تمام شدن قله مرسنگدوش، در سمت چپ به سمت پائين گردنه دو جار قرار دارد. که در ادامه به سمت بالا و غرب مرسنگدوش، کوه بزرگ کلِ سنگ قرار دارد

از بالاي بلندترين قله مرسنگدوش به سمت شاه البرز - خاس و کوه کلِ سنگ


در بالاي قله مرسنگدوش در پشت سر رشته کوه شاه البرز طالقان ديده ميشود


در قله مرسنگدوش به سمت شمال دره مال خاني و سمت شرق (راست) کوه هاي دنبليد قرار دارد. در سمت غرب (چپ) گردنه دو جار و کلِ سنگ و در جنوب دره ميان راه و مرگ دشت قرار دارد


از بالاي مرسنگدوش به سمت غرب، ارتفاعات کلِ سنگ و به سمت جنوب شرقي کوه هاي روستاي دنبليد

از فراز قله هاي مرسنگدوش، به سمت شمال رشته کوه عظيم البرز مرکزي طالقان، قرار دارد که در وسط قله اصلي شاه البرز و در سمت چپ قله هاي کوه خاس، و نيز در شمال غربي، شمال دره مال خاني، بويه چال و کوه هاي رژده و در سمت غرب، قله اصلي کلِ سنگ ديده ميشود


قله شاه البرز در سمت راست و قله هاي خاس در نمائي از نزديک

هم چنين از بالاي مرسندگوش و به سمت شمال شرقي رشته کوه هاي طالقان شمالي و به سمت جنوب رشته کوه هاي طالقان جنوبي و درياچه و سد طالقان، به خوبي ديده ميشود


تصاويري از کوه هاي طالقان شمال شرقي


کوه هاي طالقان جنوبي و درياچه و سد طالقان از بالاي مرسنگدوش


نمائي به سمت دره فرخ نو و گردنه دوجار يا به گويش محلي دوجاري گردن

بديهي است طبيعت زيباي مرسنگدوش در بهار با رويش گياهان مختلف مثل الهو، کما و انواع گياهان تيغ دار و هم چنين گياهان خوردني و چشمه سارهاي زيبا، مثل چشمه اسلکان، چشمه مرسنگدوش و غيره، بسيار ديدني است


يکي از گل هائي که در ابتداي بهار و قبل از ساير گياهان کوهستاني شکوفا ميشود

صفحه اصلي

تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد. هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد
All rights is reserved