كوه خاس - سفید قطور
ارتفاعات البرز مركزي طالقان


نمائي از سلسله كوه البرز مركزي طالقان - در سمت راست قله شاه البرز و در سمت چپ قله خاس

كوه خاس یا سفید قطور (یا سفید کوتول یا زیورچال یا کوه طالقان یا کوه الموت ...) به صورت دو قله يو مانند انگليسي، در سمت غربی سلسله ارتفاعات اصلي البرز مركزي در شمال طالقان قرار دارد. وقتي از گردنه ابراهيم آباد وارد دره طالقان مي شويم، در مقابل ما ، رشته كوه عظيم البرز مركزي با قله شاه البرز در وسط آن و قلل خاس و سفید آب، در سمت چپ مشاهده ميشود. قله شاه البرز 4250 و قله خاس در غرب آن، حدود 4100 ارتفاع دارد. در شمال این ارتفاعات، دره بزرگ الموت و روستاهای آن واقع شده است


عکس ماهوره ای 5 قله 4000 متری، غرب ارتفاعات البرز مرکزی طالقان
شماره 1- قله شاه البرز 2- قله سال برف 3- قله سیاه کوه 4- قله سفید آب 5- قله خاس


برای صعود به قله کوه خاس یا غرب ارتفاعات البرز مرکزی طالقان، بهترین مسیر، شروع حرکت از روستای سوهان طالقان، واقع در 4 کیلومتری شمال ساختمان تاج و دریاچه سد طالقان می باشد. زیرا از گذشته های دور، یک راه مالروی قدیمی و در حال حاضر با پاکوب مناسب، از روستای سوهان به سمت اطراف ارتفاعات البرز مرکزی طالقان و دامنه های کوه خاس وجود دارد که بعد از گذشتن از مناطق دانه خانی، ماله خانی و دور زدن ارتفاعات مذکور، به سمت روستای آوه الموت و سایر روستاها، قابل استفاده است. مسیر فوق در ادامه به سمت روستاهای شمالی تر الموت و ارتفاعات 3000 شهرستان تنکابن و برای رفتن به شمال کشور، مورد استفاده بوده است


از بالای تپه رُبا پشته روستای سوهان، به سمت دره جنوبی و ساختمان دریاچه سد طالقان

هر چند در این سایت، گزارش کوتاه و گزارش مفصل صعود به ارتفاعات البرز مرکزی و کوه خاس، وجود دارد ، لکن در خرداد 1395 صعودی دیگر به قله کوه خاس یا سفید قطور، با سرعت متوسط و سرقدم کوتاه انجام شد، که گزارش آن تقدیم می گردد

در حدود ساعت سه و نیم بعد از ظهر روز پنج شنبه 13 خرداد 1395، حرکت خود را از شمال روستای سوهان، ارتفاع 2050 متر از سطح دریا، به سمت تپه رُبا پشته (مخفف پشته روبا) شروع کردیم. در ابتدا شیب متوسط و زیاد می باشد. در بالای تپه، شیب کم شده و تصویر قله جنوبی کوه کله سنگ، خود نمائی می کند


قله جنوبی کوه کله سنگ در شمال روستای سوهان

در ادامه، شیب مسیر بیشتر شده و از مناطق کوکلکان، دراز چاک عبور می شود و بعد از بالارفتن از شیب تپه دانه خانی، وارد دره بزرگ دانه خانی میشویم. در سمت شرق دره، چشمه و نهر دانه خانی قرار دارد و بعد از آن، گردنه گوشانی، بین دو قله کوه کله سنگ و کوه میل، خودنمایی می کند

فاصله تقریبی دانه خانی تا روستای سوهان، در حدود 4 کیلومتر می باشد. اینجا محل استراحت کوه نوردان و برداشتن آب می باشد. زیرا بعد از آن، تا محل چشمه های دائمی، در مسیر حرکت ما به سمت ماله خانی، حداقل 3 کیلومتر فاصله وجود دارد. البته توسط برخی کوهنوردان، منطقه سنگ چین برای استراحت شب مانی یا برپایی چادرهای کوچک فراهم شده است


نهر دانه خانی در دامنه جنوب غربی کوه کله سنگ

با رسیدن به بالای گردنه گوشانی، ارتفاع حدود 2700 متر، مناظر زیبا و عجیبی، مشاهده میشود. در سمت راست یا شرق جغرافیایی، دامنه های سنگی غربی کوه کله سنگ قرار دارد. در ادامه شیب بسیار شدید گوشانی و در پائین آن، منطقه جیر خشکه چال مشاهده میشود که از محل سنگ بزرگی، راه مالرو دو قسمت میشود. مسیر شمالی برای رفتن به جر خشکه چال و کامکان، الهو چال بالائی و ماله خانی و کوه های البرز مرکزی طالقان استفاده میشود. به سمت غرب نیز راه مالرو برای رفتن به جیر الهو چال استفاده میشود و در روبرو نیز منطقه و قله کوه رژده قرار دارد


تصویر منطقه از بالای گردنه گوشانی به سمت شمال جغرافیایی، قله کوه رژده در مقابل

با پائین آمدن از شیب تند دامنه گوشانی، ادامه مسیر مالرو به سمت شمال جغرافیایی و گذشتن از منطقه جیر خشکه چال به سمت منطقه جر خشکه چال، ادامه می یابد. در شرق خشکه چال دره های غربی کله سنگ و کوه رژده قرار دارد و ادامه مسیر پاکوب به سمت غرب جغرافیایی امتداد می یابد و با گذشتن از جر خشکه چال از پائین کوه رژده به سمت غرب و بالارفتن از منطقه کامکان، شیب راه، کم کم زیاد میشود


نمائی از دامنه جنوب غربی کوه رژده در منطقه کامکان


دامنه های سنگی غرب کوه کله سنگ

در پشت کوه کامکان و کوه رژده، دره بزرگ ماله خانی قرار دارد که برای رفتن به آن، ادامه راه مالرو بعد از جر خشکه چال، با شیب تند از دامنه های کامکان، به بالا امتداد دارد. ادامه راه به صورت پیچ در پیچ و سپس شیب به سمت گردنه النگری ادامه دارد. گردنه النگری، ارتفاع 2950 متر، بین یال غربی کوه رژده و کوه الهوچال روستای سوهان واقع شده است

برای رفتن به ارتفاعات البرز مرکزی، ادامه راه مالرو به سمت شمال و گذشتن از گردنه به سمت دره ماله خانی و نگار چشمه، ارتفاع حدود 2900 متر، به سمت شمال غربی، امتداد دارد که منطقه سرسبز نگار چشمه و سنگ نگار و مکان هائی برای استراحت و شب مانی و برپائی چادر کوهنوردی قابل مشاهده است


گردنه النگری


منطقه نگار چشمه در شمال دره بزرگ ماله خانی

فاصله تقریبی دانه خانی تا نگار چشمه در حدود 3 کیلومتر است و برای کوهنوردانی که قصد استراحت و بازیابی قوای خود را داشته باشند، منطقه ماله خانی، بهترین مکان برای شب مانی و استراحت می باشد. ما نیز در حدود ساعت هشت و نیم شب، به نگار چشمه رسیدیم و در کنار یکی از تخته های سنگی، اطراق نمودیم


دره ماله خانی و یال های امتداد یافته به سمت ارتفاعات البرز مرکزی طالقان

صبح روز بعد، جمعه 14 خرداد 1395، بعد از خوردن صبحانه و حدود ساعت 5 صبح، حرکت خود را مسیر راه مال رو به سمت دره دال تپه شروع کردیم. دال تپه در شمال ماله خانی قرار دارد و راه مالرو بعد از بالای دال تپه به سمت منطقه کره جو و روستای آوه الموت امتداد دارد. البته ما بعد از رسیدن به بالای دال تپه، از فراز منطقه لارک و حرکت بر روی یال های امتداد یافته به سمت قله کوه خاس، ادامه مسیر میدهیم


در نزدیکی قله خاس

سرانجام بعد از حدود 7 ساعت پیاده روی آرام و متوسط، بر روی یال غربی کوه خاس، به روی قله خاس رسیدیم. مناظر روی قله، بسیار زیبا و تماشائی است. زیرا در شرق قله، یال عظیم البرز مرکزی طالقان و قله هایی با بیش از 4000 متر ارتفاع و به خصوص قله شاه البرز، به خوبی مشاهده میشود. در شمال قله خاس، دره بزرگ الموت و روستاهای الموت شمالی و مرکزی مشاهده میشود. البته در شمال قله بعد از یک یال حدود 80 متری، پرتگاه و دره عمیقی قرار دارد که یخچال های دائمی در آن مشاهده میشود. در سمت غرب نیز، امتداد دره الموت به سمت شهر قزوین و روستای آوه قرار دارد. در جنوب قله نیز، منظره زیبای کوه های کله سنگ و الهوچال و دره بزرگ طالقان و حتی دریاچه سد طالقان مشاهده میشود


قله شاه البرز در ارتفاعات البرز مرکزی - از فراز قله خاس


پرتگاه عمیق شمال قله کوه خاس و روستاهای شمال الموت

البته در صورت صافی هوا، تمامی قله های مهم البرز، از فراز قله خاس قابل مشاهده است. به خصوص رشته کوه سیالان در شمال و نیز قلل تخت سلیمان و علم کوه در شرق منطقه، قابل دیدن است. هم چنین یکی از بهترین مسیرهای صعود و کوه پیمائی بر روی قلل البرز مرکزی طالقان از روی قله خاس می باشد که گزارش مفصل آن در گذشته تقدیم شده است


بر فراز قله خاس یا سفید قطور - غرب ارتفاعات البرز مرکزی طالقان
صفحه اصلي
تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد. هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد
All rights is reserved