کِشار سنگ تا کوه میل
مهر 1392


ارتفاعات شمال روستای سوهان - در وسط قله کله سنگ، سمت چپ گردنه گوشانی و قله کوه میل


منطقه کشار سنگ و کوه میل، در بالای دره چشمه حیدر، به طرف گردنه گوشانی و کوه کله سنگ، در شمال روستای سوهان طالقان، قرار دارد. در مهر ماه 1392، از سمت چُرِه آبشار سوهان به سمت دره چشمه حیدر و صعود از منطقه کشار سنگ و تا قله کوه میل، و برگشت از مسیر راه مالروی دانه خانی، اقدام گردید، که گزارش آن تقدیم می گردد


قله جنوبی کوه کله سنگ - - - گردنه گوشانی و قله کوه میل

برای رفتن به قله کوه میل، از چند مسیر، می توان اقدام کرد. نزدیک ترین و راحت ترین راه، حرکت در مسیر راه مالرو (پاکوب) شمال روستای سوهان به سمت منطقه دانه خانی می باشد. در این مسیر، بعد از گذشتن از تپه رباپشته، کوکلکان و درازچاک به تپه و چشمه و جوی دانه خانی، می رسیم


سر چشمه دانه خانی در پائین قله جنوبی کوه کله سنگ

در بالای دانه خانی، قله جنوبی کوه بزرگ کل سنگ، قرار دارد. در ادامه راه مالرو، گردنه گوشانی و در سمت چپ، کوه میل قرار دارد. مسافت تقریبی این مسیر، در حدود 4 کیلومتر و زمان کوه پیمائی تا رسیدن به قله میل، در حدود 2 ساعت، برای افراد متوسط، به طول خواهد کشید


نمائی از دره چشمه حیدر در پائین منطقه کشار سنگ

گفتنی است، ادامه راه مالرو، از گوشانی به سمت پائین و خشکه چال، برای رفتن به مناطق کوهستانی، الهو چال و ماله خانی و ادامه مسیر جهت دسترسی به منطقه الموت و شمال کشور، قابل استفاده است


نمائی از ارتفاعات کوه بیلی در بالا و رشته کوه جنوبی کشار سنگ در پائین


راه دوم، مقداری طولانی تر و سخت تر می باشد. در این مسیر، بعد از رفتن به دره هفت چشمه، در شمال غربی روستای سوهان و بالا رفتن از تپه زولکان، از روی دامنه و روی یال جنوبی کوه میل، به اصطلاح در روی گربه ماهی یال کوه، به سمت شمال حرکت می شود. این منطقه بدون راه مالرو و کوه پیمائی در روی دامنه یال کوه و بر فراز دره های کناری آن، تا قله کوه میل، زمانی در حدود 3 ساعت به طول می کشد


قله جنوبی کشار سنگ

راه سوم و البته، با تنوع محیطی و سختی بیشتر، ادامه حرکت از هفت چشمه به سمت دره زولکان و سپس به سمت چُرِه، آبشار سوهان و حرکت در مسیر رودخانه به سمت دره چشمه حیدر، محل تامین آب شرب روستای سوهان و رفتن به سرچشمه های چشمه حیدر، شروع می گردد


نمائی از بلوک های سنگی منطقه

در شمال چشمه حیدر، قله های سنگی کوه بیلی قرار دارد. در سمت شمال شرقی آن، تپه های مشرف به منطقه جیر خشکه چال و یخچال و در سمت جنوب شرقی، کوه های کشار سنگ، در مناطق کوهستانی متعلق به روستای سوهان، قرار دارد


نمائی از قله های سنگی کشار سنگ


در امتداد و بالای رشته کوه غربی – شرقی، کشار سنگ، کوه میل مشاهده میشود. همان طور که گفته شد، در امتداد یال شرقی کوه میل، گردنه گوشانی و در ادامه آن، یال غربی قله جنوبی کوه کله سنگ، واقع شده است. چشمه و نهر دانه خانی، در مقابل کوه میل، در مسیر راه مالروی قدیمی، قرار دارد


چهار تکه بلوک سنگی (قله های) کشار سنگ در دو نمای مختلف


مسیر چشمه حیدر به کشار سنگ، به خصوص حرکت در روی صخره (تاژ) های سنگی منطقه، بسیار خطرناک و سخت است. البته در قسمت جنوبی، دره کشار سنگ، قرار دارد که، مسیر آن خاکی و لغزنده و با شیب تند، می باشد


منظره کوه رُژدِه از بالای ارتفاعات کشار سنگ

ویژگی راه سوم، تنوع زیاد مسیر حرکت است. زیرا بعد از گذشتن از دره هفت چشمه و حرکت به سمت بالای تپه زولکان، که مسیر مالرو (پاکوب) برای رفتن به آبشار سوهان، قابل استفاده است. سپس ادامه مسیر از گردنه زولکان به سمت دره و مسیر رودخانه چره، با آبشار بسیار زیبای آن که در فاصله تقریبی 4 کیلومتر از سوهان، قرار دارد


نمائی از دو بلوک سنگی در بالای کشار سنگ به طرف کوه میل

ادامه راه در بالای چره، با شیب کم و مناسب برای کوه پیمائی تا دره چشمه حیدر، مسیر متوسط و راحتی می باشد. فاصله تقریبی چشمه حیدر تا سوهان، در حدود 7 کیلومتر می باشد. لکن منظره کوه های سنگی کشار سنگ، در بالای چشمه حیدر و شیب زیاد دره کناری آن، نشان از سختی مسیر چشمه حیدر به کشار سنگ است


قله جنوبی کوه میل

قله ها و منطقه کوهستانی، کشار سنگ، دارای وضعیت بلوک های سنگی نوک تیز و صعب العبور می باشد. لذا این منطقه، یکی از مناطق مناسب برای سکونت و چرای کَل (بُز وحشی) یا به گویش محلی، شکار، می باشد


نمائی از ضلع غربی کوه بزرگ کله سنگ، از فراز قله شمالی کوه میل

به طور کلی، ارتفاعات صخره ای در شمال روستای سوهان، شامل مناطق کوهستانی، کله سنگ، کشار سنگ، کوه بیلی و مناطق اطراف، یکی از زیستگاه های مناسب حیوانات وحشی در پائین طالقان می باشد که از قدیم، جانورانی مثل کل (بز وحشی) پلنگ و خرس و غیره، در آنها مشاهده شده است


نمائی از قله کوه میل اصلی از فراز قله جنوبی

با گذشتن از دیواره های سنگی یا دره کشار سنگ، امکان رفتن به نوک سنگی قله های کشار سنگ، فراهم می گردد. در این وضعیت، دره چشمه حیدر و کوه بیلی و مناطق اطراف به خوبی ملاحظه می گردد. البته مناظر قله های کشار سنگ، بسیار زیبا و جذاب می باشد


در بالای قله کوه میل به سمت جنوب، روستای سوهان، سد و دریاچه و منطقه پائین طالقان

با تمام شدن قله های کشار سنگ، ادامه یال موجود به سمت قله های کوه میل، امتداد دارد. قله جنوبی تر با ارتفاع کمتر، به مناطقی مثل خشکه چال جنوبی و کوه رژده و الهو چال، اِشراف کامل دارد. لذا تمامی کوه نوردانی که از منطقه دانه خانی عبور کرده و با پائین آمدن از گردنه گوشانی، به سمت جر یا جیر، الهو چال حرکت می نمایند، در سمت چپ خود، قله کوه میل و قلل سنگی کشار سنگ را مشاهده می کنند


نمائی نزدیک از ضلع غربی کوه کله سنگ، بر فراز کوه میل

سپس با ادامه مسیر به سمت بالاترین نقطه کوه میل، قله جنوبی آن، قابل دسترسی می باشد. ارتفاع قله کوه میل، در حدود 3200 متر قابل برآورد است. قله جنوبی کوه میل، در تمامی مناطق پائین طالقان و به خصوص مسیر راه مالروی قدیمی روستای سوهان به سمت دانه خانی و گوشانی، در سمت چپ گردنه گوشانی و مقابل کوه کله سنگ، قابل مشاهده است. فاصله تقریبی قله های کوه میل از چشمه حیدر، در حدود 2 کیلومتر برآورد می شود


نمائی از قله کوه میل، از سمت گردنه گوشانی

از بالای قله های کوه میل، تمامی مناطق کوهستانی شمال روستای سوهان، شامل دانه خانی، کله سنگ، رژده، خشکه چال، یخچال، کامکان، بیلی، الهو چال، یورسره، گل کند و غیره، به خوبی قابل مشاهده است. هم چنین در سمت جنوبی آن، دره پائین طالقان جنوبی، و به خصوص، سد و دریاچه سد طالقان و روستای سوهان و قراء مجاور، مشاهده میشود


مولف در بالای قله کوه میل

صفحه اصلي
تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد. هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد
All rights is reserved