روستاي سوهان - طالقان

مناطق كوهستاني، غارک جير الهوچال، النگري، نگارچشمه، جر کامکان، خشکِ چال و دانه خانيدره غارک جير الهوچال

دره و چشمه غارک منطقه الهو چال، يکي از مناطق کوهستاني بسيار زيبا در جرکوه روستاي سوهان مي باشد. در اين گزارش، تصاويري از منطقه جير الهوچال، دره غارک، النگري، نگار چشمه و جر الهوچال و خشک چال و دانه خاني، در اواخر ارديبهشت 90 به اتفاق آقاي عباس و علي زينعلي تهيه شده است، تقديم مي گردد


نمائي از روستاي سوهان

براي رفتن به منطقه، از طريق راه اصلي کوهستاني، يعني از شمال روستا و محله موسوم به اوبار، بالا رفتن از تپه روبا پشته، به سمت شمال، و گذر از مناطق کوهستاني تا دره و چشمه و گردنه دانه خاني، راه مال رو قابل استفاده است


در حال رفتن به سمت دره دانه خاني

در گردنه دانه خاني، راه مالرو به سمت پائين از شيب بسيار تند، دره گوشاني، با چندين پيچ همراه است که در گويش محلي به آن، چم، گفته ميشود. پيله چم، يعني پيچ بزرگ و خورده چم، يعني پيچ هاي کوچک

جوي دانه خاني محلي مناسب براي استحراحت و خوردن غذا يا چاي

از بالاي گردنه دانه خاني، به سمت شمال غربي، منطقه الهو چال، به خوبي مشاهده ميشود. در پائين گوشاني، ابتدا به يک دشت و زمين کوچک مي رسيم که به آن، جير خشکِ چال، يعني چاله خشک کوچک، گفته ميشود


نمائي از منطقه جير خشکِ چال

در پائين گوشاني و ابتداي جنوب شرقي جير خشک چال، يک تکه سنگ بزرگ قرار دارد که راه مالرو از اينجا دو قسمت ميشود. يک راه براي رفتن به مناطق جر خشکِ چال، رژده، جرکامکان، جر الهو چال و النگري و نگار چشمه و خاس، در امتداد دامنه هاي کل سنگ، به سمت شمال استفاده ميشود. در ماه هاي ارديبهشت و خرداد، دراين محل، گياه ليواس به فراواني، مشاهده ميشود


سمت راست - ابتداي منطقه سنگي مسير جير الهوچال و در سمت چپ شروع مسير اصلي

راه دوم به سمت غرب، براي رفتن به منطقه جير الهو چال، بيلي گردن، غارک، اران و دره بالاي لحاف چشمه و مسير رودخانه چره، استفاده ميشود

با انتخاب راه دوم، به سمت غرب و پائين، مسير راه مالرو، با يک شيب معمولي، به منطقه سنگي موسوم مي گردد که با گذشتن از آن، با شيب بسيار تند، به گردنه بيلي، يا به اصطلاح محلي، بيلي گردن، مي رسيم


سمت راست، گردنه بيلي يا بيلي گردن - سمت چپ قبل از رسيدن به گردنه بيلي


در ادامه راه جير الهو چال، بعد از بيلي گردن، با شيب ملايم تر، از چندين دره عبور مي شود تا قبل از رسيدن به منطقه نگهداري گوسفندان، دره سرسبز غارک مشاهده ميشود


دو نما از منطقه جير الهو چال، سمت راست به سمت الهو چال و سمت چپ به سمت جير کامکان

لاک پشتي که در جير الهو چال زندگي مي نمايد

دره غارک، يکي از دره هاي بسيار زيبا، در منطقه جير الهو چال ميباشد. آب اين دره، که از سرچشمه آن، هميشه در دره جاري است و يکي از آب هاي معدني و بسيار خنک منطقه مي باشد


نمائي از دره سرسبز غارک الهو چال


در اين دره، در اثر فرسايش خاک، مناطق سنگي و صخره اي جالبي به وجود آمده است. در ادامه مسير مال رو، به سمت چاله الهوچال و محل نگهداري گوسفندان و چشمه الهو چال، قابل استفاده است


سمت راست حسين زينعلي و سمت چپ عباس و علي زينعلي


اگر در مسير شمال و بالاي دره، با شيب تند، حرکت شود، به سمت منطقه يورسره مي رود و اگر با همان شيب تند منطقه، مسير دره به سمت شمال پي گيري شود، با گذشتن از مناطق زيباي سنگي، به گردنه النگري مي رويم. گفتني است در اين موقع از سال مناطق شمالي النگري و يورسره و بالاتر، هنوز سرسبز نشده اند

مناظري از وضعيت سنگي و صخره اي غارک


در گردنه النگري، از سمت جنوبي شرقي، ارتفاعات جر کامکان و در قسمت شمالي غربي، ارتفاعات يورسره قرار دارد. در روبروي گردنه، دره بزرگ مال خاني و چشمه نگار چشمه و در ادامه آن، قسمت چپ ارتفاعات البرز مرکزي و کوه هاي خاس قرار دارندسمت راست دره غارک به سمت جنوب - سمت چپ به سمت شمال و النگري


در ابتداي گردنه النگري - در دور دست ارتفاعات البرز مرکزي و خاس مشاهده ميشود


دره مال خاني مکاني بسيار زيبا و فرح بخش که به دليل داشتن منابع آبي و بالاي آن، نگار چشمه، در ميان کوهنوردان، بسيار مشهور است. در بالاي نگار چشمه، سنگ متوسطي موسوم به سنگ نگار، قرار دارد که محل استراحت مسافران کوهستاني مي باشد


سمت راست، سنگ نگار در بالاي چشمه و سمت چپ نگار چشمه دره ماله خاني

براي برگشت به روستاي سوهان، معمولا از مسير جر الهو چال استفاده ميشود. اين مسير يک راه مالروي با شيب هاي نسبتا تند است که بعد از گردنه النگري به سمت جر کامکان و در نهايت به جر خشک چال مي رود


گردنه النگري

در حال فرود از جر کامکان به سمت خشک چال


در جر خشک چال، در ابتداي فصل، يک دشت کاملا صاف و ميان کوه هاي صخره اي اطراف خود و به صورت يک زمين سرسبز و چمنزار قابل مشاهده است


سمت راست، آبشار جر خشک چال - سمت چپ در بالاي منطقه سرسبز جر خشک چال

در شمال خشک چال، نهرهاي کوهستان جاري است و در اوائل فصل که آب بيشتري وجود دارد، بعضا به صورت آبشار و چره، مشاهده ميشود


دو نماي دور و نزديک از منطقه جير خشک چال

در ادامه از مسير جر خشک چال به سمت جير خشک چال حرکت ميشود که و گذشتن از آن، در ابتداي دره گوشاني، شيب هاي بسيار تند، مشاهده ميشود که با بالا رفتن از آنها، به دره و چشمه دانه خاني، مکاني مناسب براي استراحت و تجديدقوا، وجود دارد

پلنگ طالقان

در ارديبهشت سال 1389 که از منطقه بويه چال (بالاي نگار چشمه) حرکت مي گرديد، توسط دوست همشهري آقاي کريم شاهدوستي از يک قلاده حيوان وحشي و شبيه پلنگ در اين مکان، عکس برداري شد، که جهت ارج نهادن به زحمت ايشان، عکس هاي گرفته شده تقديم مي گردد

تصويري از حيوان شبيه پلنگ طالقان در بويه چال


از راست به چپ، آقاي شاهدوستي، آقاي خدادادي، آقاي زينعلي و آقاي صالحي

در نمائي نزديک از حيوان مذکور به نظر مي رسد ، از گونه گربه سانان کوچکتر از پلنگ يعني سياه گوش باشد

صفحه اصلي
تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد. هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد
All rights is reserved