روستاي سوهان - طالقان

مناطق كوهستاني، سرچشمه دانه خاني ، گوشاني، جيرخشکه چال، چشمه حيدر، رودخانه و چره آبشار سوهانچره يا آبشار سوهان - به دليل سيلاب، محل آبريز آبشار پرشده است

مسير کوه پيمائي از روستاي سوهان به سمت سرچشمه اصلي دانه خاني (از چشمه هاي معروف و داراي آب بسيار گوارا) و سپس به سمت چشمه حيدر (محل تامين آب شرب روستاي سوهان) و برگشت از مسير رودخانه چره، يا آبشار سوهان، به سمت روستا، يکي از مسيرهاي مناسب و جذاب کوه پيمائي است. از نظر ميانگين زماني، به طور متوسط بين 4 تا 5 ساعت، به طول خواهد کشيد


علي زينعلي - بالاي ربابه پشته

اين مسير را مي توان به صورت برعکس نيز، اقدام نمود. يعني ابتدا از طريق محل هفت چشمه و تپه زولکان و خشکه دره به سمت چره آبشار سوهان حرکت نمود ( چُرِه - آبشار سوهان). سپس با بالارفتن از مسير رودخانه و قبل از کوه بيلي، به سمت راست، مسير دره و چشمه حيدر و آنگاه با بالا رفتن از سرچشمه آن، به سمت جير خشکه چال و برگشت از مسير گوشاني و چشمه دانه خاني و به سمت پائين، به روستاي سوهان، مراجعت نمود


در ابتداي منطقه کوکلکان

بايد توجه داشت که در بالاي چشمه حيدر به سمت بالا و دره سمت راست، ارتفاعات کاملا صخره اي و صعب العبور منطقه کشار سنگ و کوه ميل، مسير بسيار سختي است. همچنين سمت چپ به طرف کوه و گردنه بيلي مي رود و مسير تقريبا مستقيم و کمي متمايل به سمت چپ، به سمت منطقه جير خشکه چال، توصيه ميشود. گفتني است تمامي کوه ها و ارتفاعات مذکور، در اراضي روستاي سوهان قرار دارد


صخره هاي کوکلکان

در تاريخ 18/6/90 مسير از سوهان به سمت سرچشمه دانه خاني و در ادامه به سمت چشمه حيدر، به اتفاق آقاي علي زينعلي، براي کوه پيمائي انتخاب شد که گزارشي از آن، تقديم مي گردد


بعد از کوکلکان به سمت دراز چاک


صبح زود ساعت 6 صبح، از مسير راه مال روي شمال روستا، يعني منطقه اوبار به سمت تپه روبا پشته، حرکت گرديد. ابتداي تپه مذکور، تا حدي داراي شيب تند مي باشد و لکن در بالاي آن، تمامي دره و منطقه پائين طالقان، روستاي هاي اطراف و ساخمان و درياچه سد طالقان، به خوبي مشاهده ميشودبه سمت دراز چاک

با آبگيري درياچه سد طالقان در سال هاي اخير، در اغلب مواقع به خصوص در روزهاي خنک، مه ناشي از بخار آب درياچه بر روي سد تشکيل ميشود که در صبح زود، قابل مشاهده است. در صورتيکه هوا ابري يا باراني باشد، مه مذکور، بزرگتر و غليظتر خواهد بوددتپه بالاي دراز چاک و قبل از دره دانه خاني

ويژگي اين مسير به دليل حرکت در دامنه و موقعيت يال کوهستاني که از بالاي روستاي سوهان به سمت گردنه و کوه کله سنگ، امتداد دارد، حرکت در ارتفاعات مي باشد. در طول مسير به سمت شمال، دو دره بزرگ ميان راه در سمت راست و دره زولکان در سمت چپ و کوه هاي اطراف آنها قرار دارد و با توجه به امکان مشاهده عمق کوهستان، مسير جذابي مي باشد

بالاي دره دانه خاني

بعد از حدود نيم ساعت تا سه ربع راه پيمائي، به منطقه سنگي موسوم به کوکلکان يا به صورت دقيق، «کوکلکاني پا» مي رسيم و با گذشتن از «دراز چاکي ديم» در حدود نيم ساعت تا سه ربع راه پيمائي ديگر، تا «دانه خاني سر» راه باقي است


بر روي يال اصلي قله کله سنگ جنوبي

در گويش سوهاني، براي اشاره به موقعيت دقيق يک منطقه، پسوندهاي معيني استفاده ميشود. به اين ترتيب که براي اشاره به پائين و نزديک يک منطقه از پسوند (پا)، براي اشاره به ابتدا و کنار منطقه از پسوند (ديم) به معني صورت، و براي اشاره به خود موقعيت اصلي از پسوند (بور) و براي اشاره به بالاي موقعيت از پسوند (سر) استفاده ميشود

بر روي يال اصلي قله کله سنگ جنوبي

سپس با گذشتن از منطقه کوکلکان به سمت تپه دراز چاک (که با رنگ روشن ناشي از ريزش کوه در پائين و سبزه تقريبا هميشگي در بالاي آن، به صورت يک چاک طولاني)، رفته و در ادامه بعد از گذشتن از چند پيچ کوهستاني (در گويش محلي، چم) با بالارفتن از آخرين تپه خاکي، به ابتداي يال جنوبي کله سنگ، منطقه دانه خاني، مي رسيم

پائين کله سنگ و در بالاي سرچشمه دانه خاني

از اينجا در سمت راست و پائين، ابتدا منطقه موسوم به دشت ماز، قرار دارد و در ادامه منطقه زمينکان به صورت يک قطعه زمين تقريبا هموار و دراز شکل، در بالاي دره ميان راه و ابتداي منطقه حياط، از دور دست مشاهده ميشود. در روبرو نيز، قله جنوبي کله سنگ مشاهده ميشود

سرچشمه اصلي دانه خاني

در سمت چپ، مسير راه مال رو به سمت دره دانه خاني مي رود که به دليل داشتن چشمه دائمي و جاري بودن آب، محل استراحت کوه نوردان و مسافران کوهستاني است. از آن جائيکه سرچشمه دانه خاني، در حدود 200 متر، بالاتر از مسير راه مال رو و داراي شيب تند در دره دانه خاني است، تصميم مي گيريم که به جاي حرکت در مسير راه اصلي، به سمت بالاي يال جنوبي کله سنگ تا نزديکي صخره هاي آن، به جلو رفته و سپس با حرکت به سمت چپ در يال جنوبي و جنوب شرقي کله سنگ، خود را به بالاي سرچشمه دانه خاني برسانيم


چيدمان سه تکه سنگ براي درست کردن چاي يا گرم کردن غذا


اين شيوه از کوه پيمائي در گويش محلي، روش (وراوري) است. يعني به جاي اينکه به صورت مستقيم مسير هاي با شيب تند به سمت پائين و بعد بالا، حرکت شود، از ابتدا بدون پائين يا بالا رفتن شديد، با حرکت در دامنه هاي شيب کوهستاني، به سمت مقصد، حرکت ميشود


بالاي گردنه گوشاني و دور نماي سمت راست، ارتفاعات کله سنگ و قله جر کامکان و سمت چپ منطقه يخچال و در بالاي آن، الهو چال و يور سره


در خود سرچشمه دانه خاني، توسط دوستان کوهنورد و هم ولايتي، در پائين يک صخره بزرگ، محل کوچکي براي استراحت و کمپ کوهستاني تشکيل شده است که براي زدن چادر کوچک و خواب در شب، مناسب است


نمائي از قله کوه جر کامکان بر فراز گوشاني


در اين موقع از سال، يعني اواخر شهريور، آب چشمه دانه خاني، اغلب کم است. لکن در سال جاري (1390) به دليل بارش هاي مناسب هفته هاي قبل، به صورت عمومي، آب نهرهاي کوهستاني و از جمله چشمه دانه خاني، بهتر از سال هاي قبل است


در ابتداي جير خشکه چال و سنگ بزرگي که بر سر دو راهي جر و جير الهو چال واقع شده است


با توجه به حدود يک و نيم ساعت کوه پيمائي اوليه، در کنار چشمه دانه خاني، استراحت کرده و صبحانه خورده ميشود. سپس (به صورت وراوري) به سمت گردنه گوشاني حرکت مي گردد. در بالاي گوشاني، در سمت راست، تيغه هاي سنگي کله سنگ خود نمائي مي کند


در پائين جير خشکه چال و ارتفاعات منطقه کشار سنگ و کوه ميل


در ادامه ارتفاعات رژده قرار دارد و در روبرو، کوه جر کامکان و در ادامه دره النگري به سمت دره مال خاني، مشاهده ميشود. هم چنين به سمت چپ، منطقه الهو چال و در ادامه گردنه و کوه بيلي و منطقه کشار سنگ و کوه ميل، مشاهده ميشود


منطقه جير خشکه چال به سمت بالاي دره چشمه حيدر


در بالاي گردنه دانه خاني، راه مالرو به سمت پائين و شمال، سرازيري و شيب تند، گوشاني (شانه گاو)، قرار دارد. ارتفاع و طول تقريبي گوشاني در حدود 500 تا 600 متر است، لکن به دليل شيب بسيار تند، به صورت پيچ ويا به اصطلاح، چم، حرکت ميشود. به دليل بارندگي اخير و سيلاب هاي جاري شده در کوه، مسير راه مالرو، تخريب شده است


صخره هاي قله سنگي کوه کشار سنگ


در پائين گوشاني، منطقه صاف و مسطح، موسوم به جير خشکه چال (چاله خشک پائين) قرار دارد. در اينجا سنگ بزرگي قرار دارد، که برخي کوهنوردان، در کنار آن، استراحت مي نمايند. از کنار سنگ مذکور، مسير مال رو به دو قسمت، تقسيم ميشود


نمائي از وضعيت سنگي مسير جير خشکه چال به سمت چشمه حيدر


براي رفتن به جر الهو چال و دره مال خاني، به سمت شمال و بالا، حرکت ميشود و بعد از بالا رفتن از يک تپه کوچک، به منطقه جر خشکه چال که بزرگتر از جير خشکه چال است، به سمت چپ و بالا، مسير راه مالرو دره مال خاني و کوهستان البرز مرکزي، خاس، يورسره و الموت، استفاده ميشود


منظره صخره اي شرق کوه بيلي


راه دوم، به سمت چپ و پائين، براي رفتن به گردنه و کوه بيلي، جير الهو چال و سياه دره، استفاده ميشود. ما نيز از اين مسير استفاده کرده و لکن با تمام شدن منطقه جير خشکه چال، به جاي رفتن در مسير راه مال رو به سمت جير الهو چال، مسير خود را به سمت پائين و جير کامکان، تغيير مي دهيم


حرکت در ميان صخره هاي بين خشکه چال به سمت چشمه حيدر


با گذشتن از يک سربالائي مختصر و سپس حرکت به سمت پائين، در يک منطقه بسيار زيباي سنگي قرار مي گيريم. اين محل به دليل افتان سنگ هاي بزرگ کوه جير کامکان و منطقه يخچال (مابين جير و جر خشکه چال) و نيز ترک خوردن و تکه تکه شدن سنگ هاي آن، ايجاد شده است


بلوک هاي سنگي منطقه


در اينجا، منظره کوهستان، با جير خشکه چال، تفاوت کلي مي کند. زيرا به ناگهان شما، در بالاي ارتفاعاتي قرار مي گيريد که در پائين و روبروي شما، دره چشمه حيدر قرار دارد و در دور دست، مسير آب و سبزه هاي اطراف آن، مشاهده ميشود


سرچشمه و دره چشمه حيدر


وقتي دره چشمه حيدر قابل مشاهده ميشود، به ترتيب در سمت راست، ارتفاعات کوه بيلي، در روبرو دره چشمه حيدر و در دور دست و بعد از رودخانه، کوه هاي کش و در سمت چپ نيز ارتفاعات صخره اي منطقه کشار سنگ، خود نمائي مي کند


حرکت در شيب هاي تند به سمت چشمه حيدر


ادامه مسير به سمت چشمه حيدر، با شيب بسيار تند کوهستاني همراه است. گفتني است که چشمه حيدر، محل تامين آب شرب اصلي روستاي سوهان است


در پائين ارتفاعات بيلي


آب چشمه حيدر از گوارا ترين آب هاي سوهان است و محلي کاملا مناسب براي استراحت و تجديد قوا است. از چشمه حيدر تا ابتداي رودخانه، مرز طبيعي مابين روستاهاي سوهان با کش، در حدود، 700 متر، راه متوسط است


بر فراز بلوک هاي سنگي مسير


در سه راهي دره چشمه حيدر با رودخانه، به سمت شمال و سرچشمه رودخانه، براي رفتن به غارک و الهو چال و سياه دره روستاي سوهان قابل استفاده است. مسير پائين و جنوبي نيز، يعني همراه با آب رودخانه، براي برگشت به سوهان و روستاهاي کشرود و کش، قابل استفاده است


درخت گچ در بالاي چشمه حيدر


ما نيز بعد از استراحت و گذشتن از دره چشمه حيدر، همراه با جريان آب رودخانه، به سمت پائين، حرکت ميکنيم. اين مسير به دليل قرار داشتن در دره هاي عميق صخره اي، مسير بسيار جذبي است


سرچشمه هاي اصلي چشمه حيدر به صورت دو چشمه سمت راست و چپ با فاصله حدود 5 متر


در دو طرف دره، اشکال زيبا و تيغه هاي صخره اي جالبي قرار دارد. در ابتدا شيب مسير، مناسب و کم است و لکن بعد از مدتي، مسير رودخانه به صورت پيچ در پيچ و شيب نيز تند ميشود. به نحوي که در بالاي چره، آبشار سوهان، وضعيت راه، بسيار سخت و در عين حال، بسيار جذاب است


با يکي شدن سرچشمه ها، نهر چشمه حيدر تشکيل ميشود - محل تامين آب شرب روستاي سوهانمحل آبشار چره، همواره در حال تغيير است. يعني به صورت معمولي، بعد از سيلاب هاي سهمگين زمستان و ابتداي بهار، چاله آن، ابعادي در حدود 5 در 4 متر و عمق مناسب، حتي براي شنا نيز قابل استفاده است. لکن در مواقع ديگر، و اغلب بعد از سيلاب هاي تابستاني يا ديرهنگام بهاري، به دليل حجم زياد گل و شن رودخانه، چاله آبشار پر ميشود تا در سيلاب بعدي، دوباره خالي شود
( چُرِه - آبشار سوهان)


سمت راست دره چشمه حيدر از پائين و سمت چپ منظره کوه بيلي و در پشت سر آن قله کوه جر کامکان - سوهان


در پائين چره، در سمت چپ، لحاف چشمه قرار دارد که محل تامين آب شرب، روستاي کش است. آب سرريز اين چشمه نيز، بسيار گورا و لذت بخش است. محل چره، بعنوان يک استراحتگاه و آبشار زيبا، اغلب بعنوان يک مسير کوتاه کوه پيمائي (يک تا يک و نيم ساعت راه پيمائي)، مورد استفاده اهالي سوهان و ساير علاقه مندان، قرار دارد


سه راهي چشمه حيدر با رودخانه، سمت راست دره چشمه حيدر و مسير مستقيم و چپ به سمت غارک و سياه درهدر ادامه حرکت از چره به سمت پائين، راه مالروي قديمي به سمت راست، به طرف روستاهاي کشرود و کش مي رود. هم چنين در سمت چپ با گذشتن از رودخانه، راه مالرو به سمت روستاي سوهان، قابل استفاده است


وضعيت صخره اي و سنگي مسير رودخانه به سمت چره


ما نيز مسير راه سوهان را انتخاب کرده و با شيب ملايم به سمت جنوب و چپ دره حرکت ميشود. با گذشتن از مناطقي موسوم به خشکه دره به بالاي تپه زولکان مي رسيم. از اينجا تمامي پائين طالقان، قابل مشاهده است


حرکت در ميان رودخانه و صخره هاي آن - بالاي چره


سپس به سمت روستاي سوهان و سمت چپ حرکت ميشود و از شيب تند تپه زولکان به سمت، هفت چشمه، پائين مي رويم. در پائين منطقه هفت چشمه، باغات زيادي، قرار دارد. از اينجا به سمت روستاي سوهان، راه دسترسي، هموار ميشود


وضعيت رودخانه و مناطق اطراف آن


در ادامه برخي تصاوير اين گزارش، تقديم ميشود


نمائي از چره - آبشار سوهان که به دليل سيلاب اخير، پر شده است


حسين و علي زينعلي

صفحه اصلي سايت

تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد. هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد
All rights is reserved